เนื้อหาวิชาที่สอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2553

 

วิชา
รหัสวิชา
เนื้อหาวิชาที่สอบคัดเลือก
ลักษณะข้อสอบ
ชีววิทยา
111111
การศึกษาชีววิทยา, หน่วยของสิ่งมีชีวิต, ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต,สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม, เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต, กลไกมนุษย์และสัตว์, โครงสร้างและหน้าที่ของพืช (การสืบพันธุ์ การเจริญเติบโต การสังเคราะห์แสง  การหายใจ และฮอร์โมนพืช)

ปรนัยแบบเลือกตอบ  4 ตัวเลือก

(80 ข้อ)
เคมี
222222
อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี  ปริมาณสัมพันธ์

ปรนัย 4 ตัวเลือก

(50 ข้อ)

ฟิสิกส์
333333

กลศาสตร์ พลศาสตร์ การเคลื่อนที่แบบหมุน การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย หลักการอนุรักษ์โมเมนตัม หลักการอนุรักษ์พลังงาน กลศาสตร์ของไหล คลื่น คลื่นนิ่ง ชีตส์ ปรากฏการณ์ดอพเพลอร์ การเลิ้ยวเบนและการแทรกสอด

ปรนัย 5 ตัวเลือก

(40 ข้อ)
คอมพิวเตอร์
555555
เนื้อหา ม. ต้น (ม. 1- 3) และเนื้อหา ม.4  ในหัวข้อเซต, ตรรกศาสตร์เบื้องต้น, ระบบจำนวนจริง, อัลกอลิทึม และพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

ปรนัยแบบเลือกตอบ

4 ตัวเลือก (50 ข้อ)