การสอบคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ
ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว


หมดเวลาขอดูคะแนน


กรณีต้องการ ขอดูคะแนนสอบคัดเลือก สอวน. มทส. ค่าย 1/2566
วิชาคอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ต้องดำเนินการต่อไปนี้
1. ทำหนังสือบันทึกข้อความขอดูคะแนนสอบ (ดาวน์โหลดหนังสือบันทึกข้อความ)
2. ในเนื้อความระะบุ ชื่อ-นามสกุล ชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ เลขประจำตัวสอบ เลขบัตรประชาชน
3. แนบสำเนาบัตรประชาชน
4. แนบซองเพื่อส่งกลับ (จ่าหน้าซอง+ติดแสตมป์ 10 บาท) มาด้วย


ส่งเอกสารมาที่: ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.098-3627167

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ติดต่อสอบถาม