ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

โปรดอ่านรายละเอียดและขั้นตอนให้เข้าใจเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการเข้าสอบ
เลขประจำตัวสอบนักเรียนบางคนอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ยึดประกาศในหน้าเว็บเป็นหลัก

รายละเอียดและกฏระเบียบในการเข้าห้องสอบคัดเลือก

1

กำหนดสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 - 16.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566

 • เวลา 09.00 - 12.00 น.
  สอบวิชาชีววิทยา 
 • เวลา 12.00 - 13.00 น.
  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 • เวลา 13.00 - 16.00 น.
  สอบวิชา วิชาเคมี วิชาคอมพิวเตอร์ และฟิสิกส์  
2

ในวันสอบให้นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียนของโรงเรียนที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่

3

เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมในวันสอบคัดเลือก

 • บัตรประจำตัวสอบ
  โดยพิมพ์จากระบบสมัครสอบ หากนักเรียนสอบ 2 วิชา ต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ 2 ใบ เพื่อแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวิชานั้น ๆ
 • บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวนักเรียน/บัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานรัฐ (ตัวจริงเท่านั้น)
  ไม่อนุญาตให้เป็นสำเนาโดยเด็ดขาด มาแสดงต่อ
  กรรมการคุมสอบโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากไม่แสดงบัตรตามระเบียบผู้สมัครจะไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
4

อุปกรณ์ในการสอบ

 • อนุญาตให้นำเพียงปากกา ดินสอ 2B ขึ้นไป ยางลบ และปากกาลบคำผิด โดยนำใส่ซองพลาสติกใสเข้าในห้องสอบเท่านั้น
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มือถือ กระเป๋า อื่น ๆ ให้วางไว้หน้าห้องสอบเท่านั้น
 • กรณีสิ่งของเกิดการสูญหาย ศูนย์สอบจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
5

หากนักเรียนเข้าห้องสอบช้ากว่า 30 นาที จะถือว่านักเรียน
สละสิทธิ์การสอบ
นั้น ๆ

6

หากนักเรียนพบปัญหาใดๆ ให้ติดต่อกองอำนวยการสอบโดยด่วน

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ติดต่อสอบถาม