ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

โปรดอ่านรายละเอียดและขั้นตอนการเข้าสอบให้เข้าใจเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการเข้าสอบ
เลขประจำตัวสอบนักเรียนบางคนอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ยึดประกาศในหน้าเว็บเป็นหลัก

รายละเอียด และกฏระเบียบในการเข้าห้องสอบคัดเลือก

1

กำหนดสอบคัดเลือกในวัน อาทิตย์ ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.

9 มกราคม พ.ศ. 2565

 • เวลา 09.00 - 12.00 น.
  สอบวิชาชีววิทยา 
 • เวลา 12.00 - 13.00 น.
  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 • เวลา 13.00 - 16.00 น.
  สอบวิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาคอมพิวเตอร์ 
2

ในวันสอบให้นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบชุดนักเรียนของโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่

3

เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมในวันสอบคัดเลือก

 • ต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบจากระบบสมัครสอบมาแสดงต่อกรรมการคุมสอบ
  ถ้านักเรียนสอบ 2 วิชา จะต้องพิมพ์บัตรประจำตัวสอบออกมา 2 ใบ เพื่อแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวิชานั้นๆ
  เพราะกรรมการต้องเก็บบัตรประจำตัวสอบของนักเรียนกลับศูนย์สอบ
 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน หรือ บัตรที่มีรูปแสดงตัวตนของนักเรียนที่หน่วยงานราชการออกให้ (ตัวจริงเท่านั้น) โดยไม่อนุญาตให้เป็นสำเนาโดยเด็ดขาด แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากไม่แสดงบัตรตามข้อระเบียบผู้สมัครจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ
4

อุปกรณ์ในการสอบ

 • อนุญาตให้นำเพียงปากกา ดินสอ 2B ขึ้นไป ยางลบ และปากกาลบคำผิด โดยนำใส่ซองพลาสติกใสเข้าในห้องสอบเท่านั้น ส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มือถือ กระเป๋า อื่นๆ ให้นำไว้หน้าห้องสอบเท่านั้น
 • หากในกรณีสิ่งของเกิดการสูญหาย ทางศูนย์สอบจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
5

เวลาในการเข้าห้องสอบ

หากนักเรียนเข้าห้องสอบช้ากว่า 30 นาที จะถือว่านักเรียน
สละสิทธิ์การสอบ
ในวิชาสอบนั้น

6

หากนักเรียนพบปัญหาใดๆ ให้นักเรียนติดต่อกองอำนวยการสอบโดยด่วน

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครสอบ