คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

        คุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการในปีการศึกษา 2564
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-5
โรงเรียนในเขตพื้นที จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และชัยภูมิ

เงื่อนไขการสมัครสอบ

1

การสมัครสอบแยกตามรายวิชาดังนี้

 1. วิชาเคมี ฟิสิกส์ และวิชาชีววิทยา
  จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 - 5 เท่านั้น
 2. วิชาคอมพิวเตอร์
  จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5 เท่านั้น
2

นักเรียนสามารถ เลือกสอบได้สูงสุด 2 วิชา
ตามตารางสอบ ดังนี้

วันที่ อาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

 • เวลา 09.00 - 12.00 น.
  สอบวิชาชีววิทยา 
 • เวลา 12.00 - 13.00 น.
  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 • เวลา 13.30 - 16.30 น.
  สอบวิชาฟิสิกส์ หรือ วิชาเคมี หรือ วิชาคอมพิวเตอร์ 
3

ศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์ที่ต้องการอบรมสามารถเลือกได้เพียง
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เท่านั้น

 • ชีววิทยา (เลือกได้ 2 ลำดับ)
  โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัด นครราชสีมา
  โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัด สุรินทร์
 • เคมี (เลือกได้ 2 ลำดับ)
  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัด ชัยภูมิ
  โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์
 • ฟิสิกส์ (เลือกได้ 2 ลำดับ)
  โรงเรียนสิรินธร จังหวัด สุรินทร์
  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัด บุรีรัมย์
 • คอมพิวเตอร์ (เลือกได้ 2 ลำดับ)
  โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัด นครราชสีมา
  โรงเรียนนางรอง จังหวัด บุรีรัมย์
4

นักเรียนสามารถเลือกสนามสอบได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น จากสนามสอบดังต่อไปนี้

 1. จังหวัดนครราชสีมา
  สนามสอบโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 2. จังหวัดบุรีรัมย์
  สนามสอบโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
 3. จังหวัดสุรินทร์
  สนามสอบโรงเรียนสุรวิทยาคาร
 4. จังหวัดชัยภูมิ
  สนามสอบโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
5

ขั้นตอนการสมัครมีทั้งหมด 5 ขั้นตอนจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ดังนี้

1

ขั้นตอนที่ 1

อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน กรอกหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบข้อมูลการสมัคร
ต้องเป็นเลขประจำตัวบัตรประชาชนของผู้สมัครเท่านั้น

2

ขั้นตอนที่ 2

ใส่รูปถ่ายสุภาพ หน้าตรง ใบหน้าชัดเจน สวมชุดนักเรียน ด้านหลังเป็นพื้นเปล่า
สามารถใช้รูปถ่ายจากมือได้ กรอกข้อมูลส่วนตัว กรอกข้อมูลโรงเรียน ให้ครบถ้วน

3

ขั้นตอนที่ 3

เลือกวิชาและสนามสอบที่ต้องการสอบ
ตามรายละเอียดเงื่อนไขการสมัครสอบ ข้อที่ 2 -4

4

ขั้นตอนที่ 4

สรุปรายละเอียดการสมัครทั้งหมด ถ้าถูกต้องให้กดปุ่มยืนยัน หากไม่ถูกต้องให้กดปุ่มย้อนกลับเพื่อทำการแก้ไขข้อมูล

5

ขั้นตอนที่ 5

เสร็จสมบูรณ์...พิมพ์ใบชำระเงิน
และชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เท่านั้น

ระบบจะเปลี่ยนสถานการชำระเงินให้ภายใน
3 วันทำการ

หมายเหตุ :
1. นักเรียนสามารถเข้ามาพิมพ์ใบชำระเงินใหม่ได้อีกครั้ง โดยเข้าไปที่เมนู “ระบบรับสมัคร” มุมบนขวามือ และเลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะการสมัคร/พิมพ์ใบชำระเงิน“ จากนั้นค้นหาข้อมูลผู้สมัครโดยการกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของท่าน

2. ยังไม่ต้องดำเนินการส่งเอกสารการสมัครมายัง ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จนกว่าทางศูนย์ฯ จะประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

3. หากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ได้ และขอสงวน์สิทธิ์การขอคืนเงินทุกกรณี !!


ระบบปิดรับสมัครแล้ว !!

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสมัครสอบ