ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ
ประจำปีการศึกษา 2560
 
เงื่อนไขการเข้าห้องสอบ

1.  การสอบคัดเลือก วิชาที่สอบและเกณฑ์ตัดสินมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
     1.1  การสอบคัดเลือก
            1.1.1   กำหนดสอบคัดเลือกในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น. 
			โดยแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบทางเว็บไซต์ http://olympic.sut.ac.th/ 
			โดยให้นักเรียนไปสอบยังสนามสอบที่เลือกไว้
            1.1.2   ให้นักเรียนการแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบของโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่     
            1.1.3   ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวสอบ (ซึ่งจะอยู่ส่วนที่ 1 ของใบแจ้งยอดการชำระเงิน) 
			และบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน หรือ บัตรห้องสมุด 
			ที่มีรูปแสดงตัวตนของนักเรียนมาในวันที่มีสอบ
            1.1.4   ให้นักเรียนเตรียมปากกา หมึกลบคำผิด ดินสอ 2B ขึ้นไป และยางลบมาด้วย
            1.1.5   หากนักเรียนเข้าห้องสอบช้ากว่า 30 นาทีจะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ในวิชาสอบนั้น

สนามสอบที่ 1 ราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
สนามสอบที่ 2 สุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
สนามสอบที่ 3 บุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
สนามสอบที่ 4 ชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

 
  มีผู้เข้าชมแล้ว :: 0000013865
หมายเหตุ :: เริ่มนับจำนวนตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560