ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์สอบ สอวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประกาศรายชื่อแยกตามศูนย์ฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์อบรมชีววิทยาโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมชีววิทยาโรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมเคมีโรงเรียนลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมเคมีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูม -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมฟิสิกส์โรงเรียนสิริธร จ.สุรินทร์ -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมฟิสิกส์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา -ตรวจสอบรายชื่อ-
ข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา
ลำดับชื่อ นามสกุลโรงเรียนวิชาใบสมัครยืนยันการเข้าอบรม
1นางสาว กรกุลนัฏฐ์ คิดรัมย์จุฬาภรณราชวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
2เด็กชาย กริชชัย ตรียาวณิชย์ราชสีมาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
3นาย กิตตินันท์ ศรีธนานุวัฒน์ราชสีมาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
4นางสาว ชนิตา ตวงวิไลสุรนารีวิทยาคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
5นาย ชวิศ สะอาดยิ่งสิรินธรคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
6เด็กชาย ชัยวัฒน์ ทิพย์อักษรบุรีรัมย์พิทยาคมคอมพิวเตอร์ใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
7นาย ชัยวัตร กลั่นเรืองแสงราชสีมาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
8นาย ญาณวุฒิ บุตรสมบัติสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
9เด็กชาย ณธวัสส์ ภัคสิริเศรษฐ์ราชสีมา วิทยาลัยคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
10นางสาว ณัชชา กาญจนวจีราชสีมาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
11นาย ณัชนนท์ ดอกไม้กุลราชสีมาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
12นางสาว ณัฐกมล คุณมาศสุรวิทยาคารคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
13นางสาว ณัฐณิชา ฤทธิโชติราชสีมาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
14นางสาว ณัฐพัชร์ แจวเจริญเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
15เด็กหญิง ณิชกมล วงศ์สุขสวัสดิ์บุรีรัมย์พิทยาคมคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
16นางสาว ธนัญญา สรรพประเสริฐสุรนารีวิทยาคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
17นาย ธนิศร ศรีรังกูรราชสีมาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
18นาย ธีรภัทร พลดงนอกแก้งคร้อวิทยาคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
19นางสาว บัณยดา เอการัมย์บุรีรัมย์พิทยาคมคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
20เด็กหญิง ปภาวี เรืองสุขศรีวงศ์บุรีรัมย์พิทยาคมคอมพิวเตอร์ใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
21นาย ภูมิปัญญา พร้อมจะบกสุรนารีวิทยาคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
22นางสาว ภูริชญา ดิเรกศิลป์ชัยภูมิภักดีชุมพลคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
23เด็กชาย มิ่งขวัญ รัตนศิวโมกษ์ราชสีมาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
24นาย รัฐพงศ์ เชื้อเจริญสิรินธรคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
25นาย วชิรกรณ์ สมัครสมานสุรวิทยาคารคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
26เด็กชาย วชิรวิทย์ ประพฤทธิพงษ์ราชสีมาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
27นาย วสวัตติ์ เพ็งประโคนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
28นาย วิชญ์พล ปริวัฒนศักดิ์บุรีรัมย์พิทยาคมคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
29นางสาว ศิรภัสสร เนตรพระสุรวิทยาคารคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
30นางสาว ศุภกร กังวานกิจตระกูลราชสีมาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
31เด็กชาย ศุภวิชญ์ เสรีพาณิชย์การราชสีมาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
32นาย สรวิชญ์ มานะธุระราชสีมาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
33นางสาว สโรชา บุญศรีรัมย์ราชสีมาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
34นางสาว สิริกัญญา สินโพธิ์แก้งคร้อวิทยาคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
35นางสาว สุพนิตา ศิริโภคานนท์สุรนารีวิทยาคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
36นาย อทิพล ละอองนวลราชสีมาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
37นางสาว เอกปวีร์ อุ่นภักดิ์เตรียมอุดมศึกษาน้ัอมเกล้า นครราชสีมาคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
ข้อมูลรายชื่อ (สำรอง) ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา
ลำดับชื่อ นามสกุลโรงเรียนวิชาใบสมัครยืนยันการเข้าอบรม
1นางสาว ณัฐพร คงดีราชสีมาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
2นาย ทินภัทร ประสพอัครกิจเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
3นาย พงศธร วันดีสุรวิทยาคารคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
4นาย อภิสิทธิ์ สะโมรสสุรวิทยาคารคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
5เด็กหญิง ธันยพร ปริวัฒนศักดิ์บุรีรัมย์พิทยาคมคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
6นางสาว สิริกัญญา วงศ์ปัดสาประโคนชัยพิทยาคมคอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
7นาย ชัชพิมุข คงชุบสุรวิวัฒน์คอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
8นางสาว ปัณณพร อาจกล้าจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
9นางสาว ปุญญิศา เอี่ยมภูงาสุรวิทยาคารคอมพิวเตอร์