ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์สอบ สอวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประกาศรายชื่อแยกตามศูนย์ฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์อบรมชีววิทยาโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมชีววิทยาโรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมเคมีโรงเรียนลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมเคมีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูม -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมฟิสิกส์โรงเรียนสิริธร จ.สุรินทร์ -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมฟิสิกส์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา -ตรวจสอบรายชื่อ-
ข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์อบรมฟิสิกส์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย
ลำดับชื่อ นามสกุลโรงเรียนวิชาใบสมัครยืนยันการเข้าอบรม
1นาย กานต์ แก้วหานามชัยภูมิภักดีชุมพลฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
2นาย กิจพงศ์ ไพโรจน์พงศาราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
3นาย จิรภัทร เลาห์พงศ์ไพศาลราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
4นางสาว จิรัชญา พวงกระโทกสุรวิวัฒน์ฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
5นาย เจตน์สฤษฏิ์ ลิ้มสุวัฒน์ราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
6เด็กชาย ชญุตพล ปุณยรัตน์ยืนยงราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
7นางสาว ชนัญญา โคตรชมภูเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
8นาย ณทัต สมผดุงราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
9นาย ณัชชากร พัฒนขจรราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
10นาย ณัฏฐ์ วีระกุลราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
11นาย ณัฐกมล ขันตีจุฬาภรราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
12นาย ณัฐสิทธิ์ แก่งทองหลางราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
13นางสาว ธันยพร พิศเพ็งสุรวิทยาคารฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
14นาย ธีรภัทร คงศักดิ์ตระกูลราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
15นาย ปฏิพัทธ์ หลอมประโคนประโคนชัยพิทยาคมฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
16นาย ปฏิภาณ โสรัจจ์ชัยภูมิภักดีชุมพลฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
17นาย พัทธนันท์ จิรมนัสวงศ์สุรวิทยาคารฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
18เด็กชาย พีรวัส ธิติศักดิ์เมธีราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
19นาย ภคพงศ์ พัฒนากุลราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
20นาย ภาณุวัตร ซุยสูงเนินราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
21นาย ภูมิรพี สุริยพงศ์ราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
22นางสาว มาริสา กุยราพเนาว์ประโคนชัยพิทยาคมฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
23เด็กชาย ไมตรี หิรัญตียะกุลราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
24นาย วชิรวรัชญ์ ธีรสีหไตรราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
25นาย วรนันท์ เวียงนนท์บุรีรัมย์พิทยาคมฟิสิกส์ใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
26นางสาว วริศรา ละเอียดเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
27เด็กชาย วัชร์กรณ์ภัทร์ อุ่นพรมมีราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
28นาย วันพิชิตชัย บุญขันธ์ราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
29นาย ศุภวิชญ์ งอนสำโรงราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
30เด็กชาย สรวิศ กำจรเวทย์ปากช่องฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
31เด็กหญิง สิรภัทร นรพัลลภสุรนารีวิทยาฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
32นาย สุขภาณุวิชญ์ ศรีเมืองราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
33เด็กชาย สุภรัช ชาติพรหมราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
34เด็กชาย อริย์ธัช อริยานุชิตกุลราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
ข้อมูลรายชื่อ (สำรอง) ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์อบรมฟิสิกส์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย
ลำดับชื่อ นามสกุลโรงเรียนวิชาใบสมัครยืนยันการเข้าอบรม
1เด็กหญิง เปมิกา เกรียงเกษมสุรนารีวิทยาฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
2นาย ธราธร โศภิษฐิกุลราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์
3นาย กิตติคุณ ฤทธิ์จรูญเเก้งคร้อวิทยาฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
4นาย ชนาธิป พิมพ์พลราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์
5นาย ปวิชญ์นัส เกิดสมบัติราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์
6นาย พิชยะ ฉิมรักแก้วเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาฟิสิกส์
7นางสาว ณัชชา เสนานุฤทธิ์บุรีรัมย์พิทยาคมฟิสิกส์
8นาย ธีรวัฒน์ พนาจันทร์พุทไธสงฟิสิกส์
9นาย โชติวิทย์ เครือสังข์แก้งคร้อวิทยาฟิสิกส์
10นาย พสุธร แสงคำแก้งคร้อวิทยาฟิสิกส์
11นาย ภาณุวิชญ์ เทพนอกราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์
12นางสาว เพียงชีวัน ชนะสงครามนางรองฟิสิกส์
13นางสาว นัชชา วงศ์สวัสดิ์ไพศาลปัญจดีฟิสิกส์
14นางสาว กุลปริยา ฉายแสงสุรนารีวิทยาฟิสิกส์
15นางสาว ณิชกานต์ วิเศษจินดาวัฒน์สุรนารีวิทยาฟิสิกส์
16เด็กชาย ธนิษฐ์ เค้าฉลองเคียงปากช่องฟิสิกส์
17เด็กหญิง ปณาลี บำรุงเกาะสุรนารีวิทยาฟิสิกส์
18เด็กหญิง พิมพ์วิไล วงศ์วิชยาภรณ์สุรนารีวิทยาฟิสิกส์
19นางสาว กัลยรัตน์ วิสัชนามรัตนบุรีฟิสิกส์
20นาย ชยานันต์ ชาญณรงค์ชัยภูมิภักดีชุมพลฟิสิกส์
21นางสาว ณัฐชยาพร เครือทองสุรนารีวิยาฟิสิกส์
22นางสาว พิชชาภา ตุลาบดีราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์
23นาย พีรพัฒน์ ศุกรเวทย์ศิริสุรวิทยาคารฟิสิกส์
24นาย พีระวัฒน์ คำจุมพลชัยภูมิภักดีชุมพลฟิสิกส์
25นางสาว วันสุ หิรัญเกิดแก้งคร้อวิทยาฟิสิกส์
26นางสาว สุภัคสร วงศ์เสรีหนองบัวแดงวิทยาฟิสิกส์