ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์สอบ สอวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประกาศรายชื่อแยกตามศูนย์ฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์อบรมชีววิทยาโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมชีววิทยาโรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมเคมีโรงเรียนลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมเคมีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูม -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมฟิสิกส์โรงเรียนสิริธร จ.สุรินทร์ -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมฟิสิกส์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา -ตรวจสอบรายชื่อ-
ข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์อบรมฟิสิกส์โรงเรียนสิริธร จ.สุรินทร์
ลำดับชื่อ นามสกุลโรงเรียนวิชาใบสมัครยืนยันการเข้าอบรม
1นาย กลวัชร เจริญชัยสงค์สุรวิทยาคารฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
2เด็กหญิง กัณฐิกา กล่อมจอหอสุรนารีวิทยาฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
3นางสาว เกษราพร โพจาบุรีรัมย์พิทยาคมฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
4นาย เขตโสภณ ไชยชาติชัยภูมิภักดีชุมพลฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
5เด็กหญิง จันทกานต์ ขันถมสิรินธรฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
6นาย ชุมพล สุพิพัฒนโมลีชัยภูมิภักดีชุมพลฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
7นาย ณรงค์ศักดิ์ เมืองปากน้อยจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
8นาย ณัฏฐยุทธ เดชไชยทิพย์ราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
9นางสาว ณัฐกฤตา กระจ่างปากช่องฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
10เด็กชาย ณัฐกิตติ์ เกียรติมงคลราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
11นางสาว ณิชาภัทร พลเยี่ยมราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
12นางสาว ธนัญพรรธน์ พลทองจันทึกสุรนารีวิทยาฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
13นางสาว ธมลวรรณ ปาทะกาญจน์บุญวัฒนาฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
14นาย ธีรภัทร คุริรังราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
15นาย นนทพัทธ์ เชิดฉายเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
16นาย นวสินธุ์ ชมจันทร์สุรธรรมพิทักษ์ฟิสิกส์ใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
17นาย นิธิวุฒิ ไทยสุธรรมโชติราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
18นาย นิรุช เมินกระโทกราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
19นาย ประวีร์ ติรวีรขจรบุญวัฒนาฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
20นางสาว ปัญจมน วงษ์วิจิตสุขบุรีรัมย์พิทยาคมฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
21นาย ปัณณวัชร์ ศักดิ์เมธาวิชญ์สิริธรฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
22นางสาว เปรมสิณี มณีพรรณสิรินธรฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
23นางสาว ภทรพร บูรพากูลวมว.มทส.(รร.ราชสีมา)ฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
24เด็กชาย ภูริภัทร จารุพิสิฐไพบูลย์ราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
25นางสาว มิ่งกมล พุ่มเพิ่มผลมารีย์วิทยาฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
26นางสาว รดา จึงพิชาญวณิชย์ราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
27นางสาว สมิตา สิงห์สาดบัวเชดวิทยาฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
28นาย สาริน หิรัญคำราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
29เด็กชาย สุรภูมิ ช่างเหล็กราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
30นาย อธิปไตย สุภาสัยสิรินธรฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
31นาย อลงกรณ์ เวือมประโคนประโคนชัยพิทยาคมฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
32นาย อานนท์ ยิ่งยงยุทธสุรวิทยาคารฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
33นาย อินทนนท์ ฉัตรชัยพลรัตน์ราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
ข้อมูลรายชื่อ (สำรอง) ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์อบรมฟิสิกส์โรงเรียนสิริธร จ.สุรินทร์
ลำดับชื่อ นามสกุลโรงเรียนวิชาใบสมัครยืนยันการเข้าอบรม
1นาย ชนาธิป พิมพ์พลราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
2นาย ทวีรัช อินทรกำแหงราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์
3นาย พิชยะ ฉิมรักแก้วเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
4นางสาว กัลยรัตน์ วิสัชนามรัตนบุรีฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
5นาย พีรพัฒน์ ศุกรเวทย์ศิริสุรวิทยาคารฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
6นางสาว ณัชชา เสนานุฤทธิ์บุรีรัมย์พิทยาคมฟิสิกส์ใบสมัคร ยืนยันแล้ว
7นางสาว ณัฐชยาพร เครือทองสุรนารีวิยาฟิสิกส์
8นาย ปวิชญ์นัส เกิดสมบัติราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์
9นางสาว พิชชาภา ตุลาบดีราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์
10นาย พีระวัฒน์ คำจุมพลชัยภูมิภักดีชุมพลฟิสิกส์
11นางสาว วันสุ หิรัญเกิดแก้งคร้อวิทยาฟิสิกส์
12นางสาว สุภัคสร วงศ์เสรีหนองบัวแดงวิทยาฟิสิกส์
13นางสาว กุลปริยา ฉายแสงสุรนารีวิทยาฟิสิกส์
14นางสาว ณิชกานต์ วิเศษจินดาวัฒน์สุรนารีวิทยาฟิสิกส์
15เด็กชาย ธนิษฐ์ เค้าฉลองเคียงปากช่องฟิสิกส์
16เด็กหญิง ปณาลี บำรุงเกาะสุรนารีวิทยาฟิสิกส์
17เด็กหญิง พิมพ์วิไล วงศ์วิชยาภรณ์สุรนารีวิทยาฟิสิกส์
18นาย ภาณุวิชญ์ เทพนอกราชสีมาวิทยาลัยฟิสิกส์
19นาย ธีรวัฒน์ พนาจันทร์พุทไธสงฟิสิกส์
20นางสาว เพียงชีวัน ชนะสงครามนางรองฟิสิกส์
21นาย ชยานันต์ ชาญณรงค์ชัยภูมิภักดีชุมพลฟิสิกส์