ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์สอบ สอวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประกาศรายชื่อแยกตามศูนย์ฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์อบรมชีววิทยาโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมชีววิทยาโรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมเคมีโรงเรียนลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมเคมีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูม -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมฟิสิกส์โรงเรียนสิริธร จ.สุรินทร์ -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมฟิสิกส์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา -ตรวจสอบรายชื่อ-
ข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์อบรมเคมีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูม
ลำดับชื่อ นามสกุลโรงเรียนวิชาใบสมัครยืนยันการเข้าอบรม
1นาย กวินทัต ชูวังวัดจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์เคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
2นาย ก้องภพ ลิ้มวัชรากูลสุรวิทยาคารเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
3นางสาว จรัสศร อินทรพุฒิราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
4นางสาว จิรัชญา ศรีเพชรสุรวิทยาคารเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
5นางสาว จิรัญช์ชญา ลิ้มมหาคุณราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
6นาย เจฏไช ถิระธรรมกิจราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
7นางสาว ชญานุตม์ ริยะจันทร์ราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
8เด็กหญิง ชัญญา ไชยรุ่งเรืองปลูกปัญญาเคมีใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
9นาย ชูเกียรติ ปัชชุนาภรณ์สุรวิทยาคารเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
10นาย ไชยศิริ โอษฐ์งามราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
11นาย ณัชพงศ์ เย็นเสมอราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
12นาย ณัฐกิจ บุญแจ่มแก้งคร้อวิทยาเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
13นางสาว ณัฐริกา ทองเลิศสุรนารีวิทยาเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
14นางสาว ณิชกมล เทพอวยพรราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
15นางสาว ณิชากร ศิริโรจนกุลสุรนารีวิทยาเคมีใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
16นาย เต็มชนน์ พันธะเสนบุรีรัมย์พิทยาคมเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
17นางสาว ทิพากร จันทร์เมืองราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
18นาย ธนกร ฤทธิ์เพชรรัตน์ชัยภูมิภักดีชุมพลเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
19นาย ธนภัทร หงษ์อินทร์สิรินธรเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
20นางสาว ธมนวรรณ ศิลารักษ์ราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
21เด็กชาย ธีธัช รัตนศิริมณีเวทย์ราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
22เด็กชาย ธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุลราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
23นางสาว นวพร โสภิตลี้วัฒนานนท์เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
24นางสาว นันทพร ชาวประโคนราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
25นาย ปรัชญา กาจหาญแก้งคร้อวิทยาเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
26นางสาว ปรียาภัส วีระนันท์เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
27นางสาว ปัณฑ์ชนิตตา รักกสิกรปัญจดีเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
28นางสาว พรคณิตห์ นามวิชัยศิริกุลราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
29นาย พัฒนพงศ์ เพลิดขุนทดเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
30เด็กชาย ภาดา มหาพฤกษพงศ์ราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
31เด็กหญิง ภานินนุช ฉัตรพัฒนศิริสารสาสน์วิเทศนครราชสีมาเคมีใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
32นาย ภูธนบดี วัจนศิริเสถียรราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
33นาย เมธี ศรีนวกุลชัยภูมิภักดีชุมพลเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
34นางสาว รวิปรียา รักสกุลพิวัฒน์ราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
35นาย รวิพล สิทธิพลราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
36นาย วรเมธ ศรีงานประโคนชัยพิทยาคมเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
37นาย ศุภผล แท่นแก้วเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
38นางสาว สมฤทัย แสนลือชาราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
39นาย อานุภาพ พงษ์อุดทาแก้งคร้อวิทยาเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
ข้อมูลรายชื่อ (สำรอง) ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์อบรมเคมีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูม
ลำดับชื่อ นามสกุลโรงเรียนวิชาใบสมัครยืนยันการเข้าอบรม
1เด็กชาย เจตนิพิฐ ปรปักษ์เป็นจุณราชสีมาวิทยาลัยเคมี
2เด็กชาย ณัฐพล เมธเศรษฐราชสีมาวิทยาลัยเคมี
3นางสาว พัณณ์ชิตา ศรุติเจริญวงศ์มารีย์วิทยาเคมี
4นางสาว นฤบล ยอดยิ่งอัสสัมชัญนครราชสีมาเคมี
5นางสาว กัญญพัชร นาคสุขสุรวิทยาคารเคมี
6นาย ชยุตพงศ์ แสงฉายประโคนชัยพิทยาคมเคมี
7นาย ศิวณัฐ วาลีประโคนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์เคมี
8นางสาว เกวลี ยังโนนตาดมารีย์วิทยาเคมี
9นางสาว นารยา นวนงามราชสีมาวิทยาลัยเคมี
10นางสาว วิภาดา กนกยุราพันธ์ราชสีมาวิทยาลัยเคมี
11นางสาว ศุภาพิชญ์ บุญญรัตนสิริสุรนารีวิทยาเคมี
12นางสาว ณัชชา วรังคณากุลสิรินธรเคมี
13นาย กิตติพงษ์ คุขุนทดบุญวัฒนาเคมี
14นางสาว ชลพินทุ์ พันธุขันธ์ราชสีมาวิทยาลัยเคมี
15นางสาว ณัฐกมล มีประเทศสุรนารีวิทยาเคมี
16นาย ธาวิน มกราภิรมย์ราชสีมาวิทยาลัยเคมี