ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์สอบ สอวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประกาศรายชื่อแยกตามศูนย์ฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์อบรมชีววิทยาโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมชีววิทยาโรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมเคมีโรงเรียนลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมเคมีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูม -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมฟิสิกส์โรงเรียนสิริธร จ.สุรินทร์ -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมฟิสิกส์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา -ตรวจสอบรายชื่อ-
ข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์อบรมเคมีโรงเรียนลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ลำดับชื่อ นามสกุลโรงเรียนวิชาใบสมัครยืนยันการเข้าอบรม
1นางสาว กชกร แต่งขุนทดสุรนารีวิทยาเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
2นาย กฤตพจน์ แทนสันเทียะแก้งคร้อวิทยาเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
3นางสาว กิติพร เศลารมย์เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
4นาย คณิน พิริยาพิทักษ์ภรณ์ราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
5นาย จิรัฏฐ์ หวังมั่นราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
6นางสาว ชญานิษฐ์ กรัณยวิรุฬห์สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
7นาย ชโยดม ดอกแก้วสิรินธรเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
8นาย ชัยธวัช ศรีอนุตรสุรวิทยาคารเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
9นาย ชัยพัฒน์ จันทร์โสดาประโคนชัยพิทยาคมเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
10นางสาว ชารียา ผลเจริญบุรีรัมย์พิทยาคมเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
11นาย ณัฐกิตต์ สอดโคกสูงเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
12นาย ดนุรุจน์ ทองศิษแก้งคร้อวิทยาเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
13นาย ติณณ์ นาคดีราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
14นาย ธนกฤต ภิรมย์นาคนางรองเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
15นาย ธนโชติ พิชพรมจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์เคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
16เด็กชาย ธนธรณ์ ลิมป์พิทักษ์พงศ์ราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
17นางสาว ธนายิกา ภาพยนตร์บุรีรัมย์พิทยาคมเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
18นางสาว ธัญชนก มุมทองเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
19นาย ธีร เบ้าสาทรมารีย์วิทยาเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
20นาย ธีระภัทร ปรีดาศักดิ์ราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
21นาย นิติทัตน์ นิ่มมณีรัตน์ราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
22นางสาว พรณิชา รัตนโชติสุรนารีวิทยาเคมีใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
23นางสาว พิชญาภา วุฒิวิทยาพลนางรองเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
24นางสาว พิไลพรรณ เรืองโชติเสถียรสิรินธรเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
25นางสาว เมชญา รัตนแดงสกุลสิรินธรเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
26นางสาว ลลิตา ตรงด่านกลางบุญวัฒนาเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
27นาย วิชญ์ สุวรรณฉัตรราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
28นาย ศุภกฤษ พัวพันธ์สุรวิวัฒน์เคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
29นาย สรวิศ ปิตรัมย์บุรีรัมย์พิทยาคมเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
30นางสาว สิรามล แปวกระโทกสุรนารีวิทยาเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
31นาย สิริพล สัตนาโคนางรองเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
32นาย สุวิจักขณ์ ฐิติรัถยาราชสีมาวิทยาลัยเคมีใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
33นาย หาญรบ โลขันธ์ชัยภูมิภักดีชุมพลเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
34นาย อัครพล รุจิราวินิจฉัยสุรวิทยาคารเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
ข้อมูลรายชื่อ (สำรอง) ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์อบรมเคมีโรงเรียนลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ลำดับชื่อ นามสกุลโรงเรียนวิชาใบสมัครยืนยันการเข้าอบรม
1นางสาว นฤบล ยอดยิ่งอัสสัมชัญนครราชสีมาเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
2นางสาว กัญญพัชร นาคสุขสุรวิทยาคารเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
3นาย ชยุตพงศ์ แสงฉายประโคนชัยพิทยาคมเคมี
4นาย ศิวณัฐ วาลีประโคนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์เคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
5นางสาว พัณณ์ชิตา ศรุติเจริญวงศ์มารีย์วิทยาเคมีใบสมัคร ยืนยันแล้ว
6นางสาว ณัชชา วรังคณากุลสิรินธรเคมี
7นางสาว เกวลี ยังโนนตาดมารีย์วิทยาเคมี
8นางสาว นารยา นวนงามราชสีมาวิทยาลัยเคมี
9นางสาว ศุภาพิชญ์ บุญญรัตนสิริสุรนารีวิทยาเคมี
10นางสาว ณัฐกมล มีประเทศสุรนารีวิทยาเคมี
11นาย ธาวิน มกราภิรมย์ราชสีมาวิทยาลัยเคมี
12นาย กิตติพงษ์ คุขุนทดบุญวัฒนาเคมี
13นางสาว ชลพินทุ์ พันธุขันธ์ราชสีมาวิทยาลัยเคมี