ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์สอบ สอวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประกาศรายชื่อแยกตามศูนย์ฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์อบรมชีววิทยาโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมชีววิทยาโรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมเคมีโรงเรียนลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมเคมีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูม -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมฟิสิกส์โรงเรียนสิริธร จ.สุรินทร์ -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมฟิสิกส์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา -ตรวจสอบรายชื่อ-
ข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์อบรมชีววิทยาโรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
ลำดับชื่อ นามสกุลโรงเรียนวิชาใบสมัครยืนยันการเข้าอบรม
1นาย กฤตบุญ สุ่มมาตย์สุรวิทยาคารชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
2นางสาว กฤตินี พงศ์จันทร์แก้งคร้อวิทยาชีววิทยาใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
3นางสาว กัญญาภัค ตรงวรานนท์แก้งคร้อวิทยาชีววิทยาใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
4นาย ไกรวิน สุบินนามจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
5นาย คมกริบ เงางามสุรวิทยาคคารชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
6นางสาว คีตภัทร ช่วยคิดบุรีรัมย์พิทยาคมชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
7นางสาว จินตภาพ ลำภาสุรวิทยาคารชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
8นางสาว จิรนันท์ บุญอาษาสิรินธรชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
9นางสาว ญาณิศา พุฒิดำรงสิรินธรชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
10นาย ฐาปนพงศ์ ชัยเสนาแก้งคร้อวิทยาชีววิทยาใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
11นางสาว ฐิตินันท์ อุ่นศรีสตรีชัยภูมิชีววิทยาใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
12นางสาว ฐิรนันท์ เนตรวงศ์แก้งคร้อวิทยาชีววิทยาใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
13นางสาว ณัฐกฤตา การบรรจงสิรินธรชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
14นางสาว ณัฐฐญา บุญขาวเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
15นาย ณัฐิวุฒิ พรมภูวงค์แก้งคร้อวิทยาชีววิทยาใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
16นาย ธีรนัย รัตนสงวนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
17นางสาว นพเก้า สุดจำนงราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
18นางสาว ปริยาภรณ์ นาคทองอินทร์เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
19นาย พีรณัฐ นิลเนตรบุตรราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
20นางสาว รพีพัฒน์ จันณรงค์ชัยภูมิภักดีชุมพลชีววิทยาใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
21นางสาว รุ่งรวี เลิศคุณลักษณ์ราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
22นาย วชิรวิทย์ พิมพ์เเต้มสุรวิทยาคารชีววิทยาใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
23นาย วรากรณ์ เพ็งผลานางรองชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
24นางสาว วโรดม โห้พันธ์แก้งคร้อวิทยาชีววิทยาใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
25นางสาว วาศินี แซ่ลิ้มราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
26นางสาว วิภาดา สง่าประโคนราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
27นางสาว วิสาขา แก่นอินทร์สิรินธรชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
28นางสาว ศุภนิดา ธนธนานนท์แก้งคร้อวิทยาชีววิทยาใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
29นางสาว สิริกร เตชะศารทูลราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
30นางสาว สิริกร ปะวะโคแก้งคร้อวิทยาชีววิทยาใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
31นาย สืบสกุล กุชโรสิรินธรชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
32นางสาว สุกัญญา จันขุนทดแก้งคร้อวิทยาชีววิทยาใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
33นางสาว สุชาดา ชีระปฏิยุทธแก้งคร้อวิทยาชีววิทยาใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
34นางสาว หทัยภัทร ลี้ตระกูลสุรวิทยาคารชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
35นาย อนุชิต ดาทองจอมพระประชาสรรค์ชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
36นางสาว อมลวรรณ ก่อแก้วสุรวิทยาคารชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
ข้อมูลรายชื่อ (สำรอง) ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์อบรมชีววิทยาโรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
ลำดับชื่อ นามสกุลโรงเรียนวิชาใบสมัครยืนยันการเข้าอบรม
1นางสาว ยาหยี ภิญโญดมแก้งคร้อวิทยาชีววิทยา
2นางสาว อัปสรสวรรค์ ศิริพาณิชย์ศกุนต์สิรินธรชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
3นาย ธนพล พงษ์กิจการุณอัสสัมชัญนครราชสีมาชีววิทยา
4นาย พลวรรธน์ อินทกุลราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยา
5นางสาว อัญชิษฐา สืบวัฒนพงษ์กุลสุรวิทยาคารชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
6นางสาว ณัฐญาดา สุขสงวนราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
7นางสาว พิรัลรัตน์ พาศิริศศิธรสิรินธรชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
8นางสาว สลิลทิพย์ ผลจันทร์งามสิรินธรชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
9นางสาว กชกร แยบสูงเนินมารีย์วิทยาชีววิทยา
10นางสาว ณัฏฐา เรียมฉิมพลีเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาชีววิทยา
11นาย ธันยพัฒน์ เทียมไธสงชัยภูมิภักดีชุมพลชีววิทยา
12นางสาว ปุษยจิตร โชติช่วงราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
13นางสาว รวิวรรณ จตุพรมราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
14นางสาว ณัฐวดี ยุพการณ์สิรินธรชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
15นาย พลอธิป บุญมาสุรวิทยาคารชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
16นางสาว ศศิธร ไข่มุกข์ศีขรภูมิพิสัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
17นางสาว สุกัญญา อินทองสิรินธรชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
18นาย กิตติธรรม ลี้สุรพลานนท์ราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
19นางสาว น้ำฝน หุ้มไธสงเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
20นางสาว นภัสสร นากดีบุรีรัมย์พิทยาคมชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
21นางสาว ณัฐณิชา ประสงค์สุธนราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยา
22นาย ตรีทเศศ ศิริพาณิชย์ศกุนต์สุรวิทยาคารชีววิทยา
23นางสาว วราภรณ์ อริพงษ์ชัยภูมิภักดีชุมพลชีววิทยา
24นางสาว อภิชญา กิมาวหาราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยา
25นางสาว กฤตภรณ์ ชูจันทร์ดีสุรนารีวิทยาชีววิทยา
26นางสาว ณัฐกานต์ เยาวลักษณ์สิรินธรชีววิทยา
27นางสาว ชนรดี พรหมรัตน์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ชีววิทยา