ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์สอบ สอวน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประกาศรายชื่อแยกตามศูนย์ฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์อบรมชีววิทยาโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมชีววิทยาโรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์ -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมเคมีโรงเรียนลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมเคมีโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูม -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมฟิสิกส์โรงเรียนสิริธร จ.สุรินทร์ -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมฟิสิกส์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย -ตรวจสอบรายชื่อ-
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา -ตรวจสอบรายชื่อ-
ข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์อบรมชีววิทยาโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
ลำดับชื่อ นามสกุลโรงเรียนวิชาใบสมัครยืนยันการเข้าอบรม
1นางสาว กรกวี ประไพวัชรพันธ์ราชสีมาวิทยาลัย(วมว.)ชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
2นาย กฤษฎากรณ์ นวลบริบูรณ์มารีย์วิทยาชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
3นาย กิตติภัฎ สุวรรณเลิศราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
4นาย เกียรติปกรณ์ อุไรกุลเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
5นางสาว จิรนันท์ สงวนสุขราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
6นาย ชัชส์ เชิดฉายราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
7นางสาว ฐิติวรดา มีสันเทียะบุญวัฒนาชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
8นาย ณพวุฒิ ศาสตร์สูงเนินราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
9นางสาว ณัฐพร รับงามอัสสัมชัญนครราชสีมาชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
10นาย ณัฐวุฒิ อุยเจริญราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
11นางสาว ณิชาภัทร สุรพยัคฆพงษ์เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
12นางสาว ดิสธร เดชวัชระราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
13นาย ธนกฤต บุญชัยแก้งคร้อวิทยาชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
14นาย ธนรัชต์ ปฏิญญาศักดิกุลราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
15นาย ธนาธิป ตำปานชุมพลวิทยาสรรค์ชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
16นาย ธัชชัย ไชยทวีวิวัฒน์กุลราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
17นาย ปฐพี ทาไธสงราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
18นางสาว ปิยาใจ สีลาทองชัยภูมิภักดีชุมพลชีววิทยาใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
19นางสาว เปรมกมล บทไธสงจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
20นาย พงศกร สุคนธมานมารีย์วิทยาชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
21นาย ภัทรพงษ์ วิริยะกุลนันท์ราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
22นางสาว มัลลิกา แหนกลางเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
23นางสาว ลักษิกา พิทักษ์พลชัยภูมิภักดีชุมพลชีววิทยาใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
24นาย วรวิช วงษ์วิบูลย์สินเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
25นาย วัชรวี ศรีประทายมารีย์วิทยาชีววิทยาใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
26นางสาว วิสสุตา ชินวงศ์สุวรรณสุรนารีวิทยาชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
27นาย วีรภัทร จิรวัชรเดชสุรธรรมพิทักษ์ชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
28นาย ศราวุธ เทิดจันทึกเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
29นางสาว ศิริกัญญา จินดาศรีสิรินธรชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
30นางสาว ศุภิสรา พัดเกาะเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
31นาย สาณิช ทัศนสนวิจารณ์ราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
32นาย หัสดิน จริยาสตรีชัยภูมิชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
33นาย อนุสรณ์ เลิศประจักษ์วงศ์ราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
34นางสาว อัญชิสา ลี้ขาวทองมารีย์วิทยาชีววิทยาใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
35นาย อานนท์ แก้วยกบุรีรัมย์พิทยาคมชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
36นางสาว อารียา แก้วมูลมุขแก้งคร้อวิทยาชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
37นางสาว ไอวริญย์ ปภาธนาศาสตร์เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาชีววิทยาใบสมัคร หมดเวลายืนยัน
ข้อมูลรายชื่อ (สำรอง) ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์อบรมชีววิทยาโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
ลำดับชื่อ นามสกุลโรงเรียนวิชาใบสมัครยืนยันการเข้าอบรม
1นาย ธนพล พงษ์กิจการุณอัสสัมชัญนครราชสีมาชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
2นาย พลวรรธน์ อินทกุลราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
3นางสาว อัญชิษฐา สืบวัฒนพงษ์กุลสุรวิทยาคารชีววิทยา
4นางสาว กชกร แยบสูงเนินมารีย์วิทยาชีววิทยา
5นางสาว ณัฏฐา เรียมฉิมพลีเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมาชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
6นาย ธันยพัฒน์ เทียมไธสงชัยภูมิภักดีชุมพลชีววิทยาใบสมัคร ยืนยันแล้ว
7นางสาว ณัฐญาดา สุขสงวนราชสีมาวิทยาลัยชีววิทยา
8นางสาว พิรัลรัตน์ พาศิริศศิธรสิรินธรชีววิทยา
9นางสาว สลิลทิพย์ ผลจันทร์งามสิรินธรชีววิทยา