การรับสมัคร

       รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ให้นักเรียนศึกษาข้อมูลการสมัครสอบจากระเบียบการรับสมัครสอบโดยละเอียด
2. รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น 
3. นักเรียนจะต้องสมัครและชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 เท่านั้น 
    หากพ้นจากนี้จากเวลาดังกล่าว จะถือว่าเป็นโมฆะ 
4. ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณี
5. สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น.
6. เข้าค่าย 1 ช่วงเดือน ตุลาคม 2560