New Document
 
สนามสอบที่ 2 สุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
 
 
  กลับหน้าหลัก
เลือกดูห้องสอบแต่ละวิชา ::
เลือกดูทั้งหมด
ชีววิทยา 81 คน | เคมี 66 คน  | ฟิสิกส์ 34 คน | คอมพิวเตอร์ 1 คน |

 
 
ใส่ชื่อที่ต้องการค้นหา (ไม่ต้องใส่นามสกุลก็ได้ เช่น "กชกร" หรือ "อาทิตย์" เป็นต้น) ::
มีข้อมูลทั้งหมด 104 คน แสดงข้อมูลหน้าละ  25 คน
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
หมายเหตุ ::: R. คือ ห้องสอบที่ และ No. คือ เลขที่นั่งสอบที่
ลำดับ
รหัส
ประจำตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่เลือกสอบ
หมายเหตุ
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี
คอมพิวเตอร์