New Document
 
สนามสอบที่ 2 สุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
 
 
  กลับหน้าหลัก
เลือกดูห้องสอบแต่ละวิชา ::
เลือกดูทั้งหมด
ชีววิทยา 359 คน | เคมี 237 คน  | ฟิสิกส์ 137 คน | คอมพิวเตอร์ 32 คน |

 
 
ใส่ชื่อที่ต้องการค้นหา (ไม่ต้องใส่นามสกุลก็ได้ เช่น "กชกร" หรือ "อาทิตย์" เป็นต้น) ::
มีข้อมูลทั้งหมด 489 คน แสดงข้อมูลหน้าละ  25 คน
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
หมายเหตุ ::: R. คือ ห้องสอบที่ และ No. คือ เลขที่นั่งสอบที่
ลำดับ
รหัส
ประจำตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่เลือกสอบ
หมายเหตุ
ชีววิทยา
ฟิสิกส์
เคมี
คอมพิวเตอร์
1 V2220071  ธนสินธ์  รัตนูปการ ม. 5 สุรวิทยาคาร ชีววิทยา
R.3 : No. 22
เคมี
R.2 : No. 32
2 V1420005  ธนากร  แก้วพลอย ม. 2 รัตนบุรี คอมพิวเตอร์
R.1 : No. 10
3 V2120053  ธนานันต์  มานุจำ ม. 4 สุรวิทยาคาร ชีววิทยา
R.3 : No. 23
4 V1120034  ธนาภรณ์  ทัพไทย ม. 4 สิรินธร ชีววิทยา
R.3 : No. 24
5 V2120020  ธนิตศรา  มะลิงาม ม. 4 รัตนบุรี ชีววิทยา
R.3 : No. 25
เคมี
R.2 : No. 33
6 V1220190  ธนิตา  พุทธานุ ม. 3 รัตนบุรี ฟิสิกส์
R.2 : No. 14
เคมี
R.2 : No. 34
7 V2620004  ธนินท์  สุธีรพันธุ์ ม. 5 สุรวิทยาคาร ฟิสิกส์
R.2 : No. 15
8 V2520004  ธนเดช  รัตนวงค์กต ม. 5 รัตนบุรี ชีววิทยา
R.3 : No. 26
ฟิสิกส์
R.2 : No. 16
9 V2120133  ธนเดช  เพชรสุริยา ม. 5 สุรวิทยาคาร ชีววิทยา
R.3 : No. 27
ฟิสิกส์
R.2 : No. 17
10 V1120180  ธมลวรรณ  คงทรัพย์ ม. 5 ประสาทวิทยาคาร ชีววิทยา
R.3 : No. 28
11 V1120173  ธรากาญจน์  มิฆเนตร ม. 5 ประสาทวิทยาคาร ชีววิทยา
R.3 : No. 29
12 V2220048  ธราดล  คชเสนา ม. 4 สุรวิทยาคาร ชีววิทยา
R.3 : No. 30
ฟิสิกส์
R.2 : No. 18
เคมี
R.2 : No. 35
13 V2520094  ธวัชชัย  ใจจิตแจ่ม ม. 5 รัตนบุรี ชีววิทยา
R.3 : No. 31
14 V2120171  ธวัลยา  กรินรักษ์ ม. 4 สิรินธร ชีววิทยา
R.3 : No. 32
15 V2220014  ธัญญลักษณ์  เกษร ม. 4 รัตนบุรี ชีววิทยา
R.3 : No. 33
เคมี
R.3 : No. 1
16 V2120085  ธัญญลักษณ์  ศรีสุวรรณ ม. 5 สุรวิทยาคาร ชีววิทยา
R.3 : No. 34
17 V2220043  ธัญญาภรณ์  ชัยสงคราม ม. 4 สุรวิทยาคาร ชีววิทยา
R.3 : No. 35
เคมี
R.3 : No. 2
18 V1220068  ธัญวรัตม์  เทียนทอง ม. 3 สุรวิทยาคาร เคมี
R.3 : No. 3
19 V2220020  ธันยพร  จรลีประเสริฐ ม. 4 สุรวิทยาคาร ชีววิทยา
R.4 : No. 1
เคมี
R.3 : No. 4
20 V1220096  ธิชา  วินทะไชย ม. 5 ประสามศึกษาคาร ชีววิทยา
R.4 : No. 2
เคมี
R.3 : No. 5
21 V1220111  ธิดารัตน์   แขมภูเขียว ม. 3 รัตนบุรี ฟิสิกส์
R.2 : No. 19
เคมี
R.3 : No. 6
22 V2120009  ธีรพิชญ์  ศรีวงศา ม. 5 สุรวิทยาคาร ชีววิทยา
R.11 : No. 8
ติดต่อเจ้าหน้าที่
23 V2520053  ธีรศักดิ์  แก้วล้ำ ม. 4 สำโรงทาบวิทยาคม ชีววิทยา
R.4 : No. 3
24 V2320002  ธีริศรา  ประยงค์หอม ม. 4 สุรวิทยาคาร ฟิสิกส์
R.2 : No. 20
เคมี
R.3 : No. 7
25 V2220069  นที  อารีย์วัฒนานนท์ ม. 4 สุรวิทยาคาร ชีววิทยา
R.4 : No. 4
เคมี
R.3 : No. 8