[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

1 เอกสารรายงานตัวเข้าค่าย2 (มี 40 ไฟล์ )
2 ตารางการอบรม ค่าย 2-54 (มี 4 ไฟล์ )
3 ประกาศผลเข้าค่าย2-54 (มี 1 ไฟล์ )
4 กำหนดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการระดับ่ชาติ (มี 1 ไฟล์ )
5 หนังสือยินยอมฯ ชีววิทยาโอลิมปิก (มี 0 ไฟล์ )
6 ประกาศรายชื่อแข่งขันระดับชาติ 54 (มี 0 ไฟล์ )
7 pic_bio_olympic (มี 0 ไฟล์ )
8 ภาพการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก #11 (มี 0 ไฟล์ )
9 ประกาศรับสมัคร ประจำปี 55 (มี 5 ไฟล์ )
10 หนังสือยินยอมผู้ปกครอง ค่าย 1/2555 (มี 8 ไฟล์ )
11 ประกาศรายชื่อ 2-55 (มี 12 ไฟล์ )
12 POSN Science Camp 2013 (มี 3 ไฟล์ )
13 ตารางการอบรม 2-55 (มี 7 ไฟล์ )
14 รายชื่อไปแข่งขันระดับชาติ 55 (มี 12 ไฟล์ )
15 ทุนการศึกษา 56 (มี 10 ไฟล์ )
16 ประกาศ 1-56 (มี 19 ไฟล์ )
17 ตารางการอบรม 1-56 (มี 11 ไฟล์ )
18 ประกาศ 2-56 (มี 18 ไฟล์ )
19 POSN Science Camp 2014 (มี 3 ไฟล์ )
20 ประชาสัมพันธ์ (มี 1 ไฟล์ )
21 ประกาศ 1-57 (มี 32 ไฟล์ )
22 POSN 2015 (มี 3 ไฟล์ )
23 ประกาศรายชื่อ 1-58 (มี 23 ไฟล์ )
24 ประกาศ 2-58 (มี 19 ไฟล์ )
25 ระเบียบสมัคร 59 (มี 1 ไฟล์ )
26 ประกาศ 1-59 (มี 27 ไฟล์ )
27 2-59 (มี 10 ไฟล์ )
28 POSN Science Camp 2017 (มี 2 ไฟล์ )
29 ตารางอบรม 2-59 (มี 5 ไฟล์ )
30 ชีววิทยา (มี 1 ไฟล์ )
31 59 กำหนดการ (มี 0 ไฟล์ )
32 ระเบียบการสมัคร (มี 5 ไฟล์ )
33 2017 (มี 23 ไฟล์ )
34 ประกาศ 61 (มี 38 ไฟล์ )
35 งาน 2562 (มี 34 ไฟล์ )

รวมทั้งหมดจำนวน 34 ไฟล์
ลำดับ รายชื่อไฟล์ file อัฟเดรทวันที่
11--62 เคมีชัยภูมิ สำรอง25/09/2562
21-62 กำหนดการคอม นางรอง เพิ่มเติม25/09/2562
31-62 กำหนดการคอม บุญวัฒนา เพิ่มเติม25/09/2562
41-62 กำหนดการชีว สุรนารี เพิ่มเติม25/09/2562
51-62 กำหนดการฟิสิกส์ บุรีรัมย์ เพิ่มเติม25/09/2562
61-62 กำหนดการฟิสิกส์ สิรินธร เพิ่มเติม25/09/2562
71-62 กำหนดการเคมีชัยภูมิ เพิ่มเติม25/09/2562
81-62 กำหนดการเคมีลำปลายมาศ เพิ่มเติม25/09/2562
91-62 คอมพิวเตอร์-นางรอง27/11/2562
101-62 คอมพิวเตอร์-บุญวัฒนา18/09/2562
111-62 ชีววิทยา-สุรนารี18/09/2562
121-62 ชีววิทยา-สุรวิทยาคาร18/09/2562
131-62 ตารางอบรมคอมพิวเตอร์-นางรอ26/09/2562
141-62 ตารางอบรมคอมพิวเตอร์-บุญวัฒนา27/09/2562
151-62 ตารางอบรมชีว-สุรนารี26/09/2562
161-62 ตารางอบรมชีว-สุรนารี-update17/10/2562
171-62 ตารางอบรมชีว-สุรวิทยาคาร26/09/2562
181-62 ตารางอบรมฟิสิกส์-บุรีรัมย์26/09/2562
191-62 ตารางอบรมฟิสิกส์-สิรินธร26/09/2562
201-62 ตารางอบรมเคมี-ชัยภูมิ26/09/2562
211-62 ตารางอบรมเคมี-ลำปลายมาศ27/09/2562
221-62 ฟิสิกส์-บุรีรัมย์18/09/2562
231-62 ฟิสิกส์-สิรินธร18/09/2562
241-62 สำรอง คอมนางรอง24/09/2562
251-62 สำรอง คอมบุญวัฒนา24/09/2562
261-62 สำรอง ชีวสุรนารี24/09/2562
271-62 สำรอง ฟิสิกส์บุรีรัมย์24/09/2562
281-62 สำรอง ฟิสิกส์สิรินธร24/09/2562
291-62 สำรอง เคมีลำปลายมาศ24/09/2562
301-62 เคมี-ลำปลายมาศ18/09/2562
3162 หัวข้อสอบคอม1/07/2562
3262 หัวข้อสอบชีววิทยา1/07/2562
3362 หัวข้อสอบฟิสิกส์1/07/2562
3462 หัวข้อสอบเคมี1/07/2562โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185