[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

1 เอกสารรายงานตัวเข้าค่าย2 (มี 52 ไฟล์ )
2 ตารางการอบรม ค่าย 2-54 (มี 4 ไฟล์ )
3 ประกาศผลเข้าค่าย2-54 (มี 5 ไฟล์ )
4 กำหนดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการระดับ่ชาติ (มี 1 ไฟล์ )
5 หนังสือยินยอมฯ ชีววิทยาโอลิมปิก (มี 0 ไฟล์ )
6 ประกาศรายชื่อแข่งขันระดับชาติ 54 (มี 0 ไฟล์ )
7 pic_bio_olympic (มี 0 ไฟล์ )
8 ภาพการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก #11 (มี 0 ไฟล์ )
9 ประกาศรับสมัคร ประจำปี 55 (มี 5 ไฟล์ )
10 หนังสือยินยอมผู้ปกครอง ค่าย 1/2555 (มี 8 ไฟล์ )
11 ประกาศรายชื่อ 2-55 (มี 12 ไฟล์ )
12 POSN Science Camp 2013 (มี 3 ไฟล์ )
13 ตารางการอบรม 2-55 (มี 7 ไฟล์ )
14 รายชื่อไปแข่งขันระดับชาติ 55 (มี 12 ไฟล์ )
15 ทุนการศึกษา 56 (มี 10 ไฟล์ )
16 ประกาศ 1-56 (มี 19 ไฟล์ )
17 ตารางการอบรม 1-56 (มี 11 ไฟล์ )
18 ประกาศ 2-56 (มี 18 ไฟล์ )
19 POSN Science Camp 2014 (มี 3 ไฟล์ )
20 ประชาสัมพันธ์ (มี 1 ไฟล์ )
21 ประกาศ 1-57 (มี 32 ไฟล์ )
22 POSN 2015 (มี 3 ไฟล์ )
23 ประกาศรายชื่อ 1-58 (มี 23 ไฟล์ )
24 ประกาศ 2-58 (มี 19 ไฟล์ )
25 ระเบียบสมัคร 59 (มี 1 ไฟล์ )
26 ประกาศ 1-59 (มี 27 ไฟล์ )
27 2-59 (มี 10 ไฟล์ )
28 POSN Science Camp 2017 (มี 2 ไฟล์ )
29 ตารางอบรม 2-59 (มี 5 ไฟล์ )
30 ชีววิทยา (มี 1 ไฟล์ )
31 59 กำหนดการ (มี 0 ไฟล์ )
32 ระเบียบการสมัคร (มี 5 ไฟล์ )
33 2017 (มี 23 ไฟล์ )
34 ประกาศ 61 (มี 38 ไฟล์ )
35 งาน 2562 (มี 34 ไฟล์ )

รวมทั้งหมดจำนวน 38 ไฟล์
ลำดับ รายชื่อไฟล์ file อัฟเดรทวันที่
11-61 กำหนดการคอม-บุญวัฒนา12/09/2561
21-61 กำหนดการคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม18/09/2561
31-61 กำหนดการชีววิทยา-สุรนารี12/09/2561
41-61 กำหนดการชีววิทยา-สุรวิทยาคาร12/09/2561
51-61 กำหนดการชีววิทยาสุรนารี เพิ่มเติม18/09/2561
61-61 กำหนดการฟิสิกส์ เพิ่มเติม18/09/2561
71-61 กำหนดการฟิสิกส์-บุรีรัมย์12/09/2561
81-61 กำหนดการฟิสิกส์-สิรินธร12/09/2561
91-61 กำหนดการฟิสิกส์สิรินธรเพิ่มเติม21/09/2561
101-61 กำหนดการเคมี-ชัยภูมิ12/09/2561
111-61 กำหนดการเคมีลำปลายมาศ17/09/2561
121-61 คอมพิวเตอร์บุญวัฒนา12/09/2561
131-61 ชีววิทยาสุรนารี12/09/2561
141-61 ชีววิทยาสุรวิทยาคาร12/09/2561
151-61 ตารางอบรมคอมพิวเตอร์ บุญวัฒนา20/09/2561
161-61 ตารางอบรมชีววิทยา สุรนารี20/09/2561
171-61 ตารางอบรมชีววิทยา สุรวิทยาคาร20/09/2561
181-61 ตารางอบรมฟิสิกส์ บุรีรัมย์20/09/2561
191-61 ตารางอบรมฟิสิกส์ สิรินธร20/09/2561
201-61 ตารางอบรมเคมีชัยภูมิ20/09/2561
211-61 ตารางอบรมเคมีลำปลายมาศ20/09/2561
221-61 ฟิสิกส์บุรีรัมย์พิทยาคม12/09/2561
231-61 ฟิสิกส์สิรินธร12/09/2561
241-61 ฟิสิกส์สิรินธรเพิ่มเติม21/09/2561
251-61 เคมีชัยภูมิภักดีชุมพล12/09/2561
261-61 เคมีลำปลายมาศ14/09/2561
271-62 เคมีชัยภูมิจริง25/09/2562
282-61 คอมพิวเตอร์14/12/2561
292-61 ชีววิทยา14/12/2561
302-61 ประกาศ14/12/2561
312-61 ฟิสิกส์14/12/2561
322-61 หนังสือยินยอม9/01/2562
332-61 เคมี14/12/2561
3461 ฟิสิกส์ระดับชาติ10/04/2562
3561 ระดับชาติหนังสือยินยอมชีววิทยา27/03/2562
3661 หนังสือยินยอมฟิสิกส์โอลิมปิก18/04/2562
3761 หนังสือยินยอมเคมีระดับชาติ19/04/2562
3861 เคมีระดับชาติ19/04/2562โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185