[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

1 เอกสารรายงานตัวเข้าค่าย2 (มี 11 ไฟล์ )
2 ตารางการอบรม ค่าย 2-54 (มี 4 ไฟล์ )
3 ประกาศผลเข้าค่าย2-54 (มี 1 ไฟล์ )
4 กำหนดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการระดับ่ชาติ (มี 1 ไฟล์ )
5 หนังสือยินยอมฯ ชีววิทยาโอลิมปิก (มี 0 ไฟล์ )
6 ประกาศรายชื่อแข่งขันระดับชาติ 54 (มี 0 ไฟล์ )
7 pic_bio_olympic (มี 0 ไฟล์ )
8 ภาพการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก #11 (มี 0 ไฟล์ )
9 ประกาศรับสมัคร ประจำปี 55 (มี 4 ไฟล์ )
10 หนังสือยินยอมผู้ปกครอง ค่าย 1/2555 (มี 7 ไฟล์ )
11 ประกาศรายชื่อ 2-55 (มี 8 ไฟล์ )
12 POSN Science Camp 2013 (มี 2 ไฟล์ )
13 ตารางการอบรม 2-55 (มี 4 ไฟล์ )
14 รายชื่อไปแข่งขันระดับชาติ 55 (มี 12 ไฟล์ )
15 ทุนการศึกษา 56 (มี 8 ไฟล์ )
16 ประกาศ 1-56 (มี 19 ไฟล์ )
17 ตารางการอบรม 1-56 (มี 11 ไฟล์ )
18 ประกาศ 2-56 (มี 18 ไฟล์ )
19 POSN Science Camp 2014 (มี 3 ไฟล์ )
20 ประชาสัมพันธ์ (มี 1 ไฟล์ )
21 ประกาศ 1-57 (มี 32 ไฟล์ )
22 POSN 2015 (มี 3 ไฟล์ )
23 ประกาศรายชื่อ 1-58 (มี 23 ไฟล์ )
24 ประกาศ 2-58 (มี 19 ไฟล์ )
25 ระเบียบสมัคร 59 (มี 1 ไฟล์ )
26 ประกาศ 1-59 (มี 27 ไฟล์ )
27 2-59 (มี 10 ไฟล์ )
28 POSN Science Camp 2017 (มี 2 ไฟล์ )
29 ตารางอบรม 2-59 (มี 5 ไฟล์ )
30 ชีววิทยา (มี 1 ไฟล์ )
31 59 กำหนดการ (มี 0 ไฟล์ )
32 ระเบียบการสมัคร (มี 2 ไฟล์ )
33 2017 (มี 19 ไฟล์ )

รวมทั้งหมดจำนวน 19 ไฟล์
ลำดับ รายชื่อไฟล์ file อัฟเดรทวันที่
11-59 ตารางอบรมชีววิทยา-สุรนารี12/09/2560
21-60 คอมพิเตอร์12/09/2560
31-60 ชีววิทยาสุรนารี12/09/2560
41-60 ชีววิทยาสุรวิทยาคาร12/09/2560
51-60 ชีววิทยาสุรวิทยาคารเพิ่มเติม26/09/2560
61-60 ตารางเรียนศูนย์9/10/2560
71-60 ประกาศรายชื่อ12/09/2560
81-60 ฟิสิกส์บุรีรัมย์12/09/2560
91-60 ฟิสิกส์สิรินทร12/09/2560
101-60 รายละเอียดคอม-บุญวัฒนา13/09/2560
111-60 รายละเอียดชีว-สุรนารี13/09/2560
121-60 รายละเอียดชีว-สุรวิทยาคาร13/09/2560
131-60 รายละเอียดฟิสิกส์-บุรีรัมย์พิท13/09/2560
141-60 รายละเอียดฟิสิกส์-สิรินธร13/09/2560
151-60 รายละเอียดรายงานตัว13/09/2560
161-60 รายละเอียดเคมี-ชัยภูมิภักดีชุมพล13/09/2560
171-60 รายละเอียดเคมี-ลำปลายมาศ13/09/2560
181-60 เคมีชัยภูมิ12/09/2560
191-60 เคมีลำปายมาศ12/09/2560


โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185