[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

1 เอกสารรายงานตัวเข้าค่าย2 (มี 52 ไฟล์ )
2 ตารางการอบรม ค่าย 2-54 (มี 4 ไฟล์ )
3 ประกาศผลเข้าค่าย2-54 (มี 5 ไฟล์ )
4 กำหนดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการระดับ่ชาติ (มี 1 ไฟล์ )
5 หนังสือยินยอมฯ ชีววิทยาโอลิมปิก (มี 0 ไฟล์ )
6 ประกาศรายชื่อแข่งขันระดับชาติ 54 (มี 0 ไฟล์ )
7 pic_bio_olympic (มี 0 ไฟล์ )
8 ภาพการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก #11 (มี 0 ไฟล์ )
9 ประกาศรับสมัคร ประจำปี 55 (มี 5 ไฟล์ )
10 หนังสือยินยอมผู้ปกครอง ค่าย 1/2555 (มี 8 ไฟล์ )
11 ประกาศรายชื่อ 2-55 (มี 12 ไฟล์ )
12 POSN Science Camp 2013 (มี 3 ไฟล์ )
13 ตารางการอบรม 2-55 (มี 7 ไฟล์ )
14 รายชื่อไปแข่งขันระดับชาติ 55 (มี 12 ไฟล์ )
15 ทุนการศึกษา 56 (มี 10 ไฟล์ )
16 ประกาศ 1-56 (มี 19 ไฟล์ )
17 ตารางการอบรม 1-56 (มี 11 ไฟล์ )
18 ประกาศ 2-56 (มี 18 ไฟล์ )
19 POSN Science Camp 2014 (มี 3 ไฟล์ )
20 ประชาสัมพันธ์ (มี 1 ไฟล์ )
21 ประกาศ 1-57 (มี 32 ไฟล์ )
22 POSN 2015 (มี 3 ไฟล์ )
23 ประกาศรายชื่อ 1-58 (มี 23 ไฟล์ )
24 ประกาศ 2-58 (มี 19 ไฟล์ )
25 ระเบียบสมัคร 59 (มี 1 ไฟล์ )
26 ประกาศ 1-59 (มี 27 ไฟล์ )
27 2-59 (มี 10 ไฟล์ )
28 POSN Science Camp 2017 (มี 2 ไฟล์ )
29 ตารางอบรม 2-59 (มี 5 ไฟล์ )
30 ชีววิทยา (มี 1 ไฟล์ )
31 59 กำหนดการ (มี 0 ไฟล์ )
32 ระเบียบการสมัคร (มี 5 ไฟล์ )
33 2017 (มี 23 ไฟล์ )
34 ประกาศ 61 (มี 38 ไฟล์ )
35 งาน 2562 (มี 34 ไฟล์ )

รวมทั้งหมดจำนวน 27 ไฟล์
ลำดับ รายชื่อไฟล์ file อัฟเดรทวันที่
11-59 คอมพิวเตอร์ มทส.23/09/2559
21-59 ชีววิทยา สุรนารี เพิ่มเติม3/10/2559
31-59 ชีววิทยา สุรนารีวิทยา23/09/2559
41-59 ชีววิทยา สุรนารีวิทยาวิทยาคาร23/09/2559
51-59 ชีววิทยา สุรวิทยาคาร เพิ่มเติม3/10/2559
61-59 ตารางอบรมคอม4/10/2559
71-59 ตารางอบรมฟิสิกส์-บุรีรัมย์พิทยาคม7/10/2559
81-59 ตารางอบรมฟิสิกส์-มทส.4/10/2559
91-59 ตารางอบรมเคมี-ชัยภูมิภักดีชุมพล4/10/2559
101-59 ตารางอบรมเคมี-ลำปลายมาศ4/10/2559
111-59 ฟิสิกส์ บุรีรัมย์พิทยาคม23/09/2559
121-59 ฟิสิกส์ มทส.23/09/2559
131-59 ฟิสิกส์ เพิ่มเติม3/10/2559
141-59 หนังสือยินยอมคอม มทส.23/09/2559
151-59 หนังสือยินยอมชัยภูมิภักดีชุมพล23/09/2559
161-59 หนังสือยินยอมบุรีรัมย์พิทยาคม23/09/2559
171-59 หนังสือยินยอมฟิสิกส์ มทส.23/09/2559
181-59 หนังสือยินยอมลำปลายมาศ26/09/2559
191-59 หนังสือยินยอมสุรนารี23/09/2559
201-59 หนังสือยินยอมสุรวิทยาคาร23/09/2559
211-59 เคมี ชัยภูมิภักดีชุมพล23/09/2559
221-59 เคมี ชัยภูมิภักดีชุมพล เพิ่มเติม3/10/2559
231-59 เคมี ลำปลายมาศ เพิ่มเติม3/10/2559
241-59 เมี ลำปลายมาศ23/09/2559
25ประกาศ มทส. 1-5923/09/2559
26ประกาศศูนย์ รร. ค่าย 1 1-5923/09/2559
27ประกาศแก้ไขชื่อ ร.ร.4/10/2559โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185