[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

1 เอกสารรายงานตัวเข้าค่าย2 (มี 52 ไฟล์ )
2 ตารางการอบรม ค่าย 2-54 (มี 4 ไฟล์ )
3 ประกาศผลเข้าค่าย2-54 (มี 5 ไฟล์ )
4 กำหนดการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกวิชาการระดับ่ชาติ (มี 1 ไฟล์ )
5 หนังสือยินยอมฯ ชีววิทยาโอลิมปิก (มี 0 ไฟล์ )
6 ประกาศรายชื่อแข่งขันระดับชาติ 54 (มี 0 ไฟล์ )
7 pic_bio_olympic (มี 0 ไฟล์ )
8 ภาพการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก #11 (มี 0 ไฟล์ )
9 ประกาศรับสมัคร ประจำปี 55 (มี 5 ไฟล์ )
10 หนังสือยินยอมผู้ปกครอง ค่าย 1/2555 (มี 8 ไฟล์ )
11 ประกาศรายชื่อ 2-55 (มี 12 ไฟล์ )
12 POSN Science Camp 2013 (มี 3 ไฟล์ )
13 ตารางการอบรม 2-55 (มี 7 ไฟล์ )
14 รายชื่อไปแข่งขันระดับชาติ 55 (มี 12 ไฟล์ )
15 ทุนการศึกษา 56 (มี 10 ไฟล์ )
16 ประกาศ 1-56 (มี 19 ไฟล์ )
17 ตารางการอบรม 1-56 (มี 11 ไฟล์ )
18 ประกาศ 2-56 (มี 18 ไฟล์ )
19 POSN Science Camp 2014 (มี 3 ไฟล์ )
20 ประชาสัมพันธ์ (มี 1 ไฟล์ )
21 ประกาศ 1-57 (มี 32 ไฟล์ )
22 POSN 2015 (มี 3 ไฟล์ )
23 ประกาศรายชื่อ 1-58 (มี 23 ไฟล์ )
24 ประกาศ 2-58 (มี 19 ไฟล์ )
25 ระเบียบสมัคร 59 (มี 1 ไฟล์ )
26 ประกาศ 1-59 (มี 27 ไฟล์ )
27 2-59 (มี 10 ไฟล์ )
28 POSN Science Camp 2017 (มี 2 ไฟล์ )
29 ตารางอบรม 2-59 (มี 5 ไฟล์ )
30 ชีววิทยา (มี 1 ไฟล์ )
31 59 กำหนดการ (มี 0 ไฟล์ )
32 ระเบียบการสมัคร (มี 5 ไฟล์ )
33 2017 (มี 23 ไฟล์ )
34 ประกาศ 61 (มี 38 ไฟล์ )
35 งาน 2562 (มี 34 ไฟล์ )

รวมทั้งหมดจำนวน 32 ไฟล์
ลำดับ รายชื่อไฟล์ file อัฟเดรทวันที่
1คอม 1-5710/09/2557
2คอม 2-5713/12/2557
3ชีววิทยา 1-5710/09/2557
4ชีววิทยา 2-5713/12/2557
5ชีววิทยาขยายผล 1-5710/09/2557
6ชีววิทยาขยายผล 2-5713/12/2557
7ตารางอบรมคอมพิวเตอร์ 1-5710/10/2557
8ตารางอบรมชีววิทยา 1-572/10/2557
9ตารางอบรมชีววิทยา 2-576/03/2558
10ตารางอบรมฟิสิกส์ 1-5710/10/2557
11ตารางอบรมเคมี 1-5710/10/2557
12ประกาศขยายผล 2-5713/12/2557
13ประกาศผล 2-5713/12/2557
14ประกาศศูนย์ สอวน.10/09/2557
15ประกาศศูนย์ สอวน. ขยายผล 1-5710/09/2557
16ฟิสิกส์ 1-5710/09/2557
17ฟิสิกส์ 2-5713/12/2557
18ฟิสิกส์ขยายผล 1-5710/09/2557
19ฟิสิกส์ขยายผล 2-5713/12/2557
20หนังสือยินยอม มทส.12/09/2557
21หนังสือยินยอมขยายผล-ชีววิทยา12/09/2557
22หนังสือยินยอมขยายผล-ฟิสิกส์12/09/2557
23หนังสือยินยอมขยายผล-เคมี12/09/2557
24อบรมเคมี 2-573/03/2558
25เคมี 1-5710/09/2557
26เคมี 2-5714/01/2558
27เคมีขยายผล 1-5710/09/2557
28เคมีขยายผล 2-5714/01/2558
29ใบตอบรับขยายผล - ชีววิทยา 1-5712/09/2557
30ใบตอบรับขยายผล - ฟิสิกส์ 1-5712/09/2557
31ใบตอบรับขยายผล - มทส. 1-5712/09/2557
32ใบตอบรับขยายผล - เคมี 1-5712/09/2557โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185