[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
เลื่อนการประกาศรายชื่อ

จันทร์ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2559


 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*********************
      ขอเลื่อนการประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2559 จากเดิมวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2559 เป็นวันที่ 23 กันยายน 2559 โดยแจ้งผลที่เว็บไซด์ http://olympic.sut.ac.th/ ละนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันการเข้าค่ายทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4422-4824 ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 กันยายน  2559  เวลา 08.30 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้นำส่งหลักฐานการสมัคร ดังนี้
       1)      ใบสมัครที่ผ่านการรับรองโดยครูประจำชั้น พร้อมประทับตราโรงเรียน
       2)      ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)

      โดยระบุชื่อ – สกุล วิชาที่สอบติด พร้อมลำดับที่ตามประกาศหน้าซอง และส่งหลักฐานการสมัคร มาที่

หน่วยบริการค่ายเยาวชน เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000

ส่งหลักฐานภายในวันที่ 30 กันยายน 2559  (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หากพ้นจากนี้ ศูนย์ฯ จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม

     หากศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าหลักฐานการสมัครไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามประกาศ ศูนย์ฯ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ ทั้งนี้ กำหนดการอบรมโครงการโอลิมปิก ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 - 21 ตุลาคม 2559 เข้าชม : 5546


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กำหนดการประกาศรายชื่อ 11 / ธ.ค. / 2562
      กำหนดการ 27 / พ.ย. / 2562
      แจ้งกำหนดการ 1 / ต.ค. / 2562
      ตารางอบรม 26 / ก.ย. / 2562
      รายงานตัว (เพิ่มเติม) 25 / ก.ย. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185