[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ

จันทร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2558


 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
*******************************
       ขอประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 14 - 26 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้

ประกาศศูนย์ สอวน. มทส.
วิชาเคมี
วิชาชีววิทยา
วิชาฟิสิกส์
วิชาคอมพิวเตอร์

ประกาศศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน.
วิชาเคมี
วิชาชีววิทยา อันดับสำรอง
วิชาฟิสิกส์

หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง 
ศูนย์ สอวน. มทส.

ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. วิชาฟิสิกส์      โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. วิชาเคมี         โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. วิชาชีววิทยา    โรงเรียนสุรวิทยาคาร

เอกสารประกอบการรายงานตัว
ศูนย์ สอวน. มทส. (วิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา)
ศู
ูนย์ สอวน. มทส. (วิชาคอมพิวเตอร์)
ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. วิชาฟิสิกส์      โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. วิชาเคมี         โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. วิชาชีววิทยา    โรงเรียนสุรวิทยาคารกำหนดการรายงานตัวเข้าอบรม

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2558
-----------------------------------------

  นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.      นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันการเข้าค่ายทางโทรศัพท์ 0-4422-4824 พร้อมส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

      1.1 ใบยืนยันการเข้าค่าย                                        จำนวน 1 ฉบับ
1.2 
ใบสมัครเข้าค่าย (ดาวน์โหลดจากเว็บที่สมัครไว้)   จำนวน 1 ฉบับ
1.3 
ใบ ปพ. 7 ของโรงเรียน                                    จำนวน 1 ฉบับ
1.4  สำเนาบัตรประชาชน                                        จำนวน 1 ฉบับ

โดยยื่นหลักฐานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ (ถือตราประทับเป็นเกณฑ์) ภายในวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น. มายัง

หน่วยบริการค่ายเยาวชน  
สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

หากพ้นจากนี้ศูนย์ฯ จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม 

2.   รายงานตัวเข้าค่ายวันที่  14  ตุลาคม พ.ศ. 2558  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ สวนไหมแก้ว ต.สรุนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา พร้อมส่งใบยินยอมจากผู้ปกครอง โดยมีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 15 - 2ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกศูนย์โรงเรียนขยายผล ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.      นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันการเข้าค่ายทางโทรศัพท์ 0-4422-4824 พร้อมส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
1.1  ใบยืนยันการเข้าค่าย                                         จำนวน 1 ฉบับ
1.2  ใบสมัครเข้าค่าย (ดาวน์โหลดจากเว็บที่สมัครไว้)    จำนวน 1 ฉบับ
1.3  ใบ ปพ. 7 ของโรงเรียน                                      จำนวน 1 ฉบับ
1.4  สำเนาบัตรประชาชน                                          จำนวน 1 ฉบับ

โดยส่งหลักฐานดังกล่าวด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์โรงเรียนขยายผลที่ตนสอบผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. หากพ้นจากนี้ศูนย์ฯ จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม
 
 ศูนย์โรงเรียนขยายผลวิชาฟิสิกส์ : โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

1.   กำหนดการเข้าค่าย 1 วันที่ 12 – 26 ตุลาคม 2558  รายงานตัวเข้าค่ายวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม  2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 4 (อาคารวิทยาศาสตร์) โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

2.   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูสุปราณี มงคลล้ำ โทรศัพท์ 093-332-8224 , 086-250-8472  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

 ศูนย์โรงเรียนขยายผลวิชาเคมี : โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

1.   กำหนดการเข้าค่าย 1 วันที่ 14 – 2ตุลาคม 2558   รายงานตัวเข้าค่ายวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 99 ปี  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

    2.   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ครูอาฬวี  ภิญโญดม  โทรศัพท์ 08-7877-6668 หรือครู นพรัตน์ ฦาชา 08-1976-5694 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000

 ศูนย์โรงเรียนขยายผลวิชาชีววิทยา : โรงเรียนสุรวิทยาคาร
1.  กำหนดการเข้าค่าย 1 วันที่ 14 – 2ตุลาคม 2558   รายงานตัวเข้าค่ายวันพุธที่ 14  ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์
2. ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ครูนภาพร พิศวง โทรศัพท์  08-6866-4846  โรงเรียนสุรวิทยาคาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

 เข้าชม : 20003


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งข้อปฏิบัติการเข้าสอบ 22 / ส.ค. / 2562
      แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ 19 / ส.ค. / 2562
      ประกาศรายชื่อ 19 / ส.ค. / 2562
      การรับสมัคร 30 / มิ.ย. / 2562
      ประกาศรายชื่อ 27 / มี.ค. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185