[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรายงานตัว

ศุกร์ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2557


 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

***************************      
     
          ขอแจ้งกำหนดการรายงานตัวเข้าอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2557 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.      นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันการเข้าค่ายทางโทรศัพท์ 0-4422-4824 พร้อมส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

1.1  ใบยืนยันการเข้าค่าย                 จำนวน 1 ฉบับ

1.2  ใบ ปพ. 1 ของโรงเรียน            จำนวน 1 ฉบับ

1.3  สำเนาบัตรประชาชน                จำนวน 1 ฉบับ

โดยยื่นหลักฐานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์(ถือตราประทับเป็นเกณฑ์) ภายในวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. มายังหน่วยบริการค่ายเยาวชน  สำนักงานบริการวิชาการและโครงการพิเศษ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 หากพ้นจากนี้ศูนย์ฯ จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม 

2.   รายงานตัวเข้าค่ายวันที่  12  ตุลาคม พ.ศ. 2557  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ สวนไหมแก้ว ต.สรุนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา พร้อมส่งใบยินยอมจากผู้ปกครอง โดยมีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 13 - 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกศูนย์โรงเรียนขยายผล 

1.      นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันการเข้าค่ายทางโทรศัพท์ 0-4422-4824 พร้อมส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

1.1  ใบยืนยันการเข้าค่าย                 จำนวน 1 ฉบับ

1.2  ใบ ปพ. 1 ของโรงเรียน            จำนวน 1 ฉบับ

1.3  สำเนาบัตรประชาชน                จำนวน 1 ฉบับ

โดยส่งหลักฐานดังกล่าวด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์โรงเรียนขยายผลที่ตนสอบผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. หากพ้นจากนี้ศูนย์ฯ จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม 

ศูนย์โรงเรียนขยายผลวิชาฟิสิกส์ : โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม

1.   กำหนดการเข้าค่าย 1 วันที่ 10 – 24 ตุลาคม 2557   รายงานตัวเข้าค่ายวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคาร 4 (อาคารวิทยาศาสตร์) โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

 

2.   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ครูสุปราณี มงคลล้ำ โทรศัพท์ 093-332-8224 , 086-250-8472  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

 

ศูนย์โรงเรียนขยายผลวิชาเคมี : โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

1.   กำหนดการเข้าค่าย 1 วันที่ 12 24 ตุลาคม 2557   รายงานตัวเข้าค่ายวันอาทิตย์ที่ 12  ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ อาคาร 99 ปี  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

2.   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ครูอาฬวี  ภิญโญดม  โทรศัพท์ 08-7877-6668 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ  36000

 

ศูนย์โรงเรียนขยายผลวิชาชีววิทยา : โรงเรียนสุรวิทยาคาร

1.   กำหนดการเข้าค่าย 1 วันที่ 12 24 ตุลาคม 2557   รายงานตัวเข้าค่ายวันอาทิตย์ที่ 12  ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 415  อาคาร 4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์

2.   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ครูนภาพร โทรศัพท์  08-6866-4846  โรงเรียนสุรวิทยาคาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

ดาวน์โหลดเอกสาร
หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
ศูนย์ สอวน. มทส.
ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. วิชาเคมี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. วิชาชีววิทยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร

เอกสารประกอบการรายงานตัว
ูนย์ สอวน. มทส.
ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. วิชาเคมี โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. วิชาฟิสิกส์ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
ศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. วิชาชีววิทยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร

 


เข้าชม : 4055


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งข้อปฏิบัติการเข้าสอบ 22 / ส.ค. / 2562
      แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ 19 / ส.ค. / 2562
      ประกาศรายชื่อ 19 / ส.ค. / 2562
      การรับสมัคร 30 / มิ.ย. / 2562
      ประกาศรายชื่อ 27 / มี.ค. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185