[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานตัว

พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2562


 
ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
********************
      ขอแจ้งการยืนยันสิทธิ์ และรายงานตัวเข้ารับการอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวพร้อม Upload ไฟล์เอกสารในระบบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 21 กันยายน 2562 ก่อนเวลา 16.00 น. 

ระบบรายงานตัว คลิ๊กที่นี่

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกศูนย์อบรมค่าย 1 ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันการเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น และส่งหลักฐานตามข้อ 2 ให้ครบ หากพ้นเวลาที่กำหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม

2. ให้ Upload ไฟล์เอกสารลงในระบบรายงานตัว พร้อมส่งเอกสารหลักฐานฉบับจริง ดังต่อไปนี้

    2.1  แบบฟอร์มประกอบการรายงานตัว                      จำนวน 1 ฉบับ 
2.2  ใบสมัครสอบ (ดาวน์โหลดจากเว็บที่สมัครไว้)      จำนวน 1 ฉบับ
2.3  ใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ. 7 ของโรงเรียน)  จำนวน 1 ฉบับ
2.4  สำเนาบัตรประชาชน                                       จำนวน 1 ฉบับ

 

ทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง ไปยัง ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ต.สุรนารี  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562 โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นเกณฑ์ หากพ้นจากนี้ศูนย์ฯ จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม 

 

 
 


เข้าชม : 6449


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 19 / ก.พ. / 2563
      รายงานตัวเข้าค่าย 24 / ม.ค. / 2563
      ระเบียบการอยู่หอพัก 24 / ม.ค. / 2563
      ตารางอบรม และตารางกิจกรรมค่าย2 24 / ม.ค. / 2563
      POSN Science Camp 2020 13 / ม.ค. / 2563

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185