[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ

อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562


       


รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก 

 วิชาเคมี

  โรงเรียนลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์            กำหนดการอบรม

  รงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ       กำหนดการอบรม

วิชาชีววิทยา

  รงเรียนสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา            กำหนดการอบรม

  โรงเรียนสุรวิทยาคาร  จังหวัดสุรินทร์           กำหนดการอบรม

 วิชาฟิสิกส์

  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย์    กำหนดการอบรม

  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์                   กำหนดการอบรม

 วิชาคอมพิวเตอร์

  โรงเรียนบุญวัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา      กำหนดการอบรม

   โรงเรียนนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์               กำหนดการอบรม


      
  ทั้งนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการยืนยันผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 19 - 21 กันยายน 2562 ก่อนเวลา 16.00 น. ทั้งนี้ หากไม่ยืนยันเข้ารับการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม และหากมีนักเรียนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ศูนย์ สอวน. มทส. จะประกาศรายชื่อลำดับสำรองเข้ารายงานตัว ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกศูนย์อบรมค่าย 1 ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันการเข้ารับการอบรม ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น และส่งหลักฐานตามข้อ 2 ให้ครบ หากพ้นเวลาที่กำหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม

2. ให้ Upload ไฟล์เอกสารลงในระบบรายงานตัว พร้อมส่งเอกสารหลักฐานฉบับจริง ดังต่อไปนี้

             2.1  แบบฟอร์มประกอบการรายงานตัว                                  จำนวน 1 ฉบับ

2.2  ใบสมัครสอบ (ดาวน์โหลดจากเว็บที่สมัครไว้)                    จำนวน 1 ฉบับ

2.3  ใบรับรองผลการศึกษา (ใบ ปพ. 7 ของโรงเรียน)               จำนวน 1 ฉบับ

2.4  สำเนาบัตรประชาชน                                                    จำนวน 1 ฉบับ

ทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง ไปยัง ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ต.สุรนารี  อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562  โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นเกณฑ์ หากพ้นจากนี้ศูนย์ฯ จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม 

ดาวโหลดแบบฟอร์มประกอบการรายงานตัวที่นี่
เข้าชม : 41623


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ 19 / ก.พ. / 2563
      รายงานตัวเข้าค่าย 24 / ม.ค. / 2563
      ระเบียบการอยู่หอพัก 24 / ม.ค. / 2563
      ตารางอบรม และตารางกิจกรรมค่าย2 24 / ม.ค. / 2563
      POSN Science Camp 2020 13 / ม.ค. / 2563

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185