[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบและรายงานตัวเข้าค่าย 1 (เพิ่มเติม)

ศุกร์ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2561


 
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม)

วิชาฟิสิกส์


 
ศูนย์โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์             รายงานตัว ที่นี่                 กำหนดการกำหนดการรายงานตัว
โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมภายในวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น และส่งหลักฐานตามข้อ 2 ให้ครบ หากพ้นเวลาที่กำหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม
2. พร้อมส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

             2.1 ใบสมัครสอบ (ดาวน์โหลดจากเว็บที่สมัครไว้)        จำนวน  1 ฉบับ
                     2.2 ใบ ปพ. 7 ของโรงเรียน                                    จำนวน  1 ฉบับ
                     2.3 สำเนาบัตรประชาชน                                        จำนวน  1 ฉบับ

          โดยส่งหลักฐานดังกล่าวด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์โรงเรียนค่าย 1 ที่ตนเองสอบผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นเกณฑ์ หากพ้นจากนี้ศูนย์ฯ จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม
เข้าชม : 3878


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      แจ้งกำหนดการ 1 / ต.ค. / 2562
      ตารางอบรม 26 / ก.ย. / 2562
      รายงานตัว (เพิ่มเติม) 25 / ก.ย. / 2562
      ประกาศรายชือ (เพิ่มเติม) 24 / ก.ย. / 2562
      ขยายเวลา 20 / ก.ย. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185