[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

News

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบและรายงานตัวเข้าค่าย 1

พุธ ที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
       
รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก 
วิชาเคมี

  โรงเรียนลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์         รายงานตัว ที่นี่    กำหนดการอบรม

  โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ     รายงานตัว ที่นี่     กำหนดการอบรม

 วิชาชีววิทยา

  รงเรียนสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา         ายงานตัว ที่นี่   กำหนดการอบรม

  โรงเรียนสุรวิทยาคาร  จังหวัดสุรินทร์         รายงานตัว ที่นี่   กำหนดการอบรม

 วิชาฟิสิกส์

  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย์   รายงานตัว ที่นี่   กำหนดการอบรม

  โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร์                 รายงานตัว ที่นี่  กำหนดการอบรม

 วิชาคอมพิวเตอร์

  โรงเรียนบุญวัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา      รายงานตัว ที่นี่  กำหนดการอบรม


     
  ทั้งนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำการยืนยันผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 ก่อนเวลา 16.30 น. ทั้งนี้ หากไม่ยืนยันเข้ารับการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม และหากมีนักเรียนผู้สละสิทธิ์การรายงานตัว ศูนย์ สอวน. มทส. จะประกาศรายชื่อลำดับสำรองเข้ารายงานตัว ภายในวันที่ 18 กันยายน 2561

กำหนดการรายงานตัวโครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมให้ปฏิบัติ ดังนี้

1. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น และส่งหลักฐานตามข้อ 2 ให้ครบ หากพ้นเวลาที่กำหนดถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม
2. พร้อมส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

             2.1 ใบสมัครสอบ (ดาวน์โหลดจากเว็บที่สมัครไว้)       จำนวน 1 ฉบับ

                    2.2 ใบ ปพ. 7 ของโรงเรียน                                    จำนวน 1 ฉบับ

                    2.3 สำเนาบัตรประชาชน                                        จำนวน 1 ฉบับ

          โดยส่งหลักฐานดังกล่าวด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังศูนย์โรงเรียนค่าย 1 ที่ตนเองสอบผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยถือตราประทับไปรษณีย์เป็นเกณฑ์ หากพ้นจากนี้ศูนย์ฯ จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์เข้ารับการอบรม


เข้าชม : 17322


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อ 17 / ก.ย. / 2562
      แจ้งข้อปฏิบัติการเข้าสอบ 22 / ส.ค. / 2562
      แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ 19 / ส.ค. / 2562
      ประกาศรายชื่อ 19 / ส.ค. / 2562
      การรับสมัคร 30 / มิ.ย. / 2562

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185