[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##
 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวัฒน์  มีวาสนา
ประธานศูนย์ สอวน. มทส. 
คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ 0-4422-4191, 0-4422-4187  
โทรสาร  0-4422-4185  

  *************************************ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ชัยสุวรรณ
รองประธานศูนย์ สอวน. มทส.
รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0-4422-4190  โทรสาร 0-4422-4185

************************************************

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้สิรินธร 
เทคโนธานี

นางสาวระพีพร ศรีภักดี 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 
0-4422-4817  โทรสาร 0-4422-4814 

*****************************************************

ผู้ประสานงานศูนย์โรงเรียนค่าย 1

วิชาฟิสิกส์

โรงเรียน

ชื่อผู้ประสานงาน

หมายเลขโทรศัพท์

อีเมล์

โรงเรียนสิรินธร 
จังหวัดสุรินทร์

นางสมกิตต์  โอรสรัมย์

081-789-1490

somkitkit@hotmail.com

โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์

นางสุปราณี  มงคลล้ำ

086-250-8472

Khun1966@gmail.com

 

วิชาชีววิทยา

โรงเรียน

ชื่อผู้ประสานงาน

หมายเลขโทรศัพท์

อีเมล์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา
จังหวัดนครราชสีมา

นางสุรางค์  พุฒกลาง

086-719-0997

SURANG PUTKLANG@gmail.com

โรงเรียนสุรวิทยาคาร
จังหวัดสุรินทร์

นางสาวนภาพร  พิศวง

086-866-4846

Kung_7c@hotmail.com

 

วิชาเคมี

โรงเรียน

ชื่อผู้ประสานงาน

หมายเลขโทรศัพท์

อีเมล์

โรงเรียนลำปลายมาศ
จังหวัดบุรีรัมย์

นายรณกร  ศรีโสภา

091-660-9969

Ssit2009@hotmail.com

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ

นางสาวอาฬวี  ภิญโญดม

080-333-0606

Alawi.phin@gmail.com

 

วิชาคอมพิวเตอร์

โรงเรียน

ชื่อผู้ประสานงาน

หมายเลขโทรศัพท์

อีเมล์

โรงเรียนบุญวัฒนา 
จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวสรรัตน์  สุทธิวีรพัฒน์

089-846-9409

ann_sorrarut@hotmail.com

 


หัวข้อ :
อีเมลล์ :
ข้อความ :
กรอกรหัสป้องกันสแปมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185