[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

หลักการและเหตุผล

     สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อให้ได้ระดับมาตรฐานสากล จึงได้ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำไปดำเนินการจัดตั้ง มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)” โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน.

     เพื่อสนองพระดำริของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเพื่อประโยชน์ของการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขอประเทศไทยในระยะยาว มูลนิธิ สอวน. จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ก่อน รวมทั้งพัฒนาความรู้ วิธีการสอนและทัศนคติของครูไปพร้อมๆ กัน โดยขอความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศหลังจากนั้นจึงจะขยายผลต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศที่มีความรู้ ได้มีโอกาสเข้ามารับการพัฒนาศักยภาพทางปัญญาของตนเองจากศูนย์ต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2. เพื่อเพิ่มจำนวนอาจารย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล ให้กระจายอยู่ทั่วประเทศ
3. เพื่อยกระดับมาตรฐานของโรงเรียน ในด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เทียบเท่าสากลกระจายอยู่ทั่วประเทศ
4. เพื่อให้เยาวชนไทยที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการได้มีความพร้อมอย่างสูงเต็มที่ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถเข้าแข่งขันกับเยาวชนจากนานาประเทศได้อย่างมีความมั่นใจ และประสบความสำเร็จมากขึ้น
5. เพื่อส่งเสริมให้ได้นำประโยชน์จากการดำเนินงานไปใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้มาตรฐาน
6. เพื่อให้ได้หลักสูตรพิเศษที่มหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้คัดเลือกนักเรียนที่ดีเด่น เข้าศึกษาต่อไปในมหาวิทยาลัยภายในประเทศ

 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

1. การเข้าอบรมค่าย 1 และค่าย 2 นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและจะได้รับเบี้ยเลี้ยง
2. นักเรียนที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 2 จะได้รับสิทธิพิเศษในการขอสิทธิ์นักเรียนโควต้า ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในสาขาวิชา 5 กลุ่มคือ

  - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

3. นักเรียนที่ผ่านเข้าค่าย 2 จะได้รับคัดเลือก 6 คน เพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ในสาขาวิชานั้น ๆ
4. นักเรียนที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 5 ซึ่งเป็นค่ายสุดท้ายก่อนไปแข่งขันโอลิมปิกนานาชาติ จะได้รับทุนการศึกษาให้ไปศึกษาสาขาวิชานั้นๆ ในต่างประเทศตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185