[x]ปิดหน้าต่าง
## + + Olympic วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ++ : ##

หลักการและเหตุผล

       สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาในการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อให้ได้ระดับมาตรฐานสากล จึงได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำไปดำเนินการจัดตั้ง “มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)” โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน. ในปัจจุบัน

       เพื่อสนองพระดำริของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเพื่อประโยชน์ของการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของประเทศไทยในระยะยาว มูลนิธิ สอวน. จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาขึ้น โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ก่อน รวมทั้งพัฒนาความรู้ วิธีการสอนและทัศนคติของครูไปพร้อมๆ กัน โดยขอความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศหลังจากนั้นจึงจะขยายผลต่อไป

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้นักเรียนในภูมิภาคที่มีความรู้ได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2.  เพื่อเพิ่มจำนวนอาจารย์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนในระดับโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสากล ให้กระจายอยู่ทั่วประเทศ

3.   เพื่อยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนในด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้เทียบเท่าสากลและกระจายอยู่ทั่วประเทศ

4.   เพื่อให้เยาวชนไทยที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการได้มีความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถเข้าแข่งขันกับเยาวชนจากนานาประเทศได้อย่างมีความมั่นใจ และประสบความสำเร็จมากขึ้น

5.      เพื่อส่งเสริมให้มีการนำประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการโอลิมปิกวิชาการมาการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล

6.   เพื่อให้ได้หลักสูตรพิเศษที่มหาวิทยาลัยสามารถนำไปใช้คัดเลือกนักเรียนที่ดีเด่นเข้าศึกษาต่อไปในมหาวิทยาลัยภายในประเทศ

 

 

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
1. การเข้าอบรมค่าย 1 และค่าย 2 นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
2. นักเรียนที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 2 จะได้รับสิทธิพิเศษในการขอสิทธิ์นักเรียนโควต้า ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในสาขาวิชา 5 กลุ่มคือ

  - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

  - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

3. นักเรียนที่ผ่านเข้าค่าย 2 จะได้รับคัดเลือก 6 คน เพื่อไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ในสาขาวิชานั้น ๆ
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-4184 โทรสาร 0-4422-4185